1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Galanta

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Galanta

Šafárikova 38, Hlohovec 920 01

+421 31 7804686

szsgalanta@gmail.com

szsgalanta.edupage.org

Osobitná škola v Galante vznikla na základe Zriaďovacej listiny Okresného národného výboru v Galante v roku 1975. Presné vydanie tejto listiny sa nepodarilo zistiť ani v kronike mesta Galanta a ani na odbore školstva a kultúry Okresného úradu v Galante.

      Z kroniky školy sa dozvedáme, že v auguste 1975 prebehla kolaudácia dvojtriednej budovy Osobitnej školy na Šafárikovej ulici 38 v Galante. Za prítomnosti členov ONV,  zástupcov Okresného stavebného podniku v Galante, ktorý stavbu OŠ realizoval, bola budova odovzdaná do užívania. Spolu s Osobitnou školou v budove začalo sídliť aj Okresné pedagogické stredisko a Okresná pedagogicko – výchovná poradňa, stredisko pre voľbu povolania.

      1. septembra 1975 bol zahájený prvý školský rok Osobitnej školy v Galante. Riaditeľkou školy sa stala p. Irena Denčiaková .  Škola bola jednotriedna a navštevovalo ju 13 žiakov v 1. – 5. ročníku. Materiálne vybavenie školy sa len postupne dopĺňalo. Chýbali lavice, stoličky, skrine, tabule i niektoré učebné pomôcky. Žiaci upravovali okolie školy i školský pozemok. Vyučovanie a výchova boli riadené pokynmi MŠ SSR.

      V školskom roku 1976 / 1977 sa Osobitná škola v Galante rozšírila o jednu triedu. V tomto školskom roku školu navštevovalo už 29 žiakov. Vyučovanie bolo jednosmenné. Dobré vybavenie oboch učební napomáhalo plynulému priebehu vyučovania.

       V školskom roku 1981 / 1982 boli vytvorené štyri triedy s rozpätím všetkých deviatich ročníkov. Školu navštevovalo 60 žiakov. Naďalej trvala dvojsmennosť v dvoch učebniach. 

    Vzhľadom na pretrvávajúcu dvojsmennosť a nárast počtu žiakov v tomto období prebieha projektovanie a následná výstavba novej budovy, ktorá sa spojovacou chodbou pripája k pôvodnej budova OŠ.

      Dlho očakávaná novostavba je odovzdaná do užívania vo februári 1987. Na upratovacích prácach sa spolu s učiteľmi zúčastňovali aj niektorí rodičia. A tak osobitnej škole pribudli ďalšie tri triedy, kabinet, telocvičňa so šatňami, cvičná kuchynka, veľká dielňa, sociálne zariadenia. Konečne tak bola odbúraná dvojsmennosť.

    Nakoľko Osobitná škola v Galante nemala a ani v súčasnosti nemá školskú jedáleň, stravovanie bolo zabezpečené v jedálni blízkej ZŠ na sídlisku SNP.

        V októbri 1996 sa Okresná pedagogicko – psychologická poradňa presťahovala do budovy Centra voľného času na Námestí detí a tak sa uvoľnili veľmi potrebné priestory pre osobitnú školu.

       1. januára 1997 Osobitná škola v Galante na základe rozhodnutia Krajského úradu v Trnave získala štatút právneho subjektu. Na školu nastúpila ekonómka . Zároveň bola k škole pripojená aj ZŠ pri detskom oddelení NsP II. Typu v Galante. 

 Od  1. septembra 2000 sa Osobitná škola v Galante premenovala na Špeciálnu základnú školu.

 Od 1. septembra 2001 je pri Špeciálnej základnej škole zriadená Špeciálnopedagogická poradňa.

            S účinnosťou od 1.1. 2004 v zmysle §10 ods. 1a 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prechádza  zriaďovateľská funkcia Špeciálnej základnej školy na krajský školský úrad v Trnave.

 S účinnosťou od 1.9.2008 podľa § 114,133 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 5, písm. k/,m/ zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje názov súčasti školy Špeciálnopedagogická poradňa na Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva

Od 1. septembra 2020 nastali zmeny :          

Okresný úrad Trnava v súlade s § 10 ods. 1, § 21 ods.2 a 12 a §22 ods.3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

upravil zmenu vyučovacieho jazyka  Špeciálnej základnej školy, Šafárikova 38, Galanta, z vyučovacieho jazyka slovenského na vyučovací jazyk slovenský a maďarský,

zmenil názov Špeciálnej základnej školy, Šafárikova 38, Galanta na  Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta s účinnosťou od 1. septembra 2020, zmenil názov Centra špeciálno –pedagogického poradenstva, Šafárikova 38, Galanta, ako súčasti Špeciálnej základnej školy , Šafárikova 38, Galanta na Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Galanta, ako súčasť Špeciálnej základnej školy – Speciális Alapiskola, Šafárikova 38, Galanta 

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk