1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Číž

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Číž

Číž, Číž 980 43

0475591152

zsprizzciz@gmail.com

zsprizzciz.edupage.org

Školský klub detí (ŠKD) je súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení v Číži. Je v prevádzke po celý školský rok okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Od 12. septembra 2016 výchovná činnosť prebieha v jednom oddelení a uskutočňuje sa v  priestoroch liečebného domu Milan, ktoré má škola k dispozícii.

 ŠKD zabezpečuje:

 • prípravu na vyučovanie žiakom základnej školy a výchovu mimo vyučovania žiakom základných a stredných škôl umiestnených v zdravotníckom zariadení,
 • nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov,
 • aktivity zamerané na uplatňovanie prvkov ergoterapie v spojitosti s inými prvkami rôznych terapií.    

Základnou úlohou ŠKD je:

 • podporovať výchovno-vzdelávacie, zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné ciele základnej školy  pri zdravotníckom zariadení,
 • viesť detí ku zdravému a plnohodnotnému spôsobu života, ku vzájomnej ohľaduplnosti, k ochote pomôcť, chrániť prírodu a životné prostredie.

 Vychovávateľ ŠKD úzko spolupracuje s učiteľmi ZŠ, so zdravotným personálom a kultúrnou referentkou zdravotníckeho zariadenia. Ich spoločným cieľom je výchova harmonicky rozvinutého dieťaťa.    

Obec Číž je listinne založená rokom 1274. Jódo-brómový prameň bol objavený v roku 1862. V roku 1888 sa pristúpilo k výstavbe kúpeľov. Liečebný dom Milan - v ktorom sa dodnes liečia deti od veku3 – 18 rokov -dala postaviť po roku 1918 Masarykova Liga proti tuberkulóze.  Nakoľko tu deti zotrvávali aj viac týždňov, dňa

 • 3.10.1947 bola  zriadená škola s názvom „ Štátna ústavná ľudová škola v Číži – kúpeľoch“.  Prvým učiteľom na tejto škole bol Jozef  Slebodník. Neskôr škola získala názov: Škola pri Detskom liečebnom ústave v Číži.
 • 1.9.1954 bola pri škole založená aj materská škola. 
 • V školskom roku 1961/1962 bola škola premenovaná na Základnú  deväťročnú školu pri Detskom liečebnom ústave v Číži. 
 • Od školského roku 1983/1984 škola nesie názov Základná škola pri Detskom liečebnom ústave, Číž.
 • V roku 1998 bolo pri základnej škole zriadené jedno oddelenie školského klubu deti.
 • Od 1. januára 1999 na základe zriaďovacej listiny vydanej Krajským úradom v Banskej Bystrici získala Základná škola pri detskom liečebnom ústave  v Číži právnu subjektivitu. 
 • V školskom roku 1999/2000 boli v LD Margita otvorené   ďalšie dve triedy základnej školy. Do týchto tried boli zadelené deti liečené na rôzne ochorenia chrbtice.
 • V roku 2001 bol na žiadosť vedenia kúpeľov zmenený názov školy na  Základnú školu pri Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a.s.
 • Od 1.1.2004 je zriaďovateľom školy Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.
 • V školskom roku2004/2005 bolo vyučovanie v LD Margita zrušené. Triedy boli presunuté z LD Margita do LD Milan.
 • V školskom roku 2005/2006boli zriadené dve oddelenia školského klubu detí.
 • Od 1. septembra 2008 došlo v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ku zmene názvu školy. Názov Základná škola pri Prírodných jódových kúpeľoch Číž, a. s. sa zmenil na Základnú školu pri zdravotníckom zariadení, Číž.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk