1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím Bratislava

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím Bratislava

Mokrohájska 1, 842 40, Bratislava

02/5920 9156

jana.chromikova@iprba.sk

iprskola.edupage.org

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím (ďalej SOŠ pre žiakov TP) je organizačnou súčasťou Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej IPR).
IPR sa organizačne delí na úseky:

 • Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím,
 • Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie,
 • Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie,
 • Úsek ekonomický,
 • Úsek prevádzkovo-technický.

SOŠ pre žiakov TP sa rozdeľuje na tri základné úseky:

 • teoretické vyučovanie,
 • praktické vyučovanie,
 • výchova mimo vyučovania (internát).

Uvedené úseky sú veľmi úzko vzájomne prepojené a spoločne zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces v škole.

Predmetom činnosti školy je zabezpečovanie  vzdelávania a prípravy na povolanie pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov zdravotne oslabených a chorých v odboroch:

 • učebných,
 • študijných,
 • nadstavbových študijných,
 • pomaturitnom štúdiu.

Absolventi učebných odborov získavajú stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.
Absolventi študijných odborov získajú  úplné stredné odborné vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

KTO MÔŽE ŠTUDOVAŤ V  SOŠ PRE ŽIAKOV S TP?

Žiak alebo občan:

 • s vrodeným alebo získaným telesným postihnutím (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva...),
 • chorý a zdravotne oslabený,
 • so špecifickými poruchami učenia,
 • s poruchami reči, sluchu, zraku,...
  Podmienkou prijatia do odborov je získané nižšie stredné vzdelanie, t. j. ukončený 9. ročník bežnej ZŠ.

Organizujeme aj vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania:
Pre žiakov, ktorí zo zdravotných dôvodov  nezískali nižšie stredné vzdelanie (nemajú ukončenú základnú školu) organizujeme podľa § 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania formou denného štúdia v rámci prípravnej triedy, trvá 1 školský rok. Vzdelávanie končí komisionálnou skúškou z povinných predmetov. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá stredná odborná škola vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk