1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Medzilaborce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Medzilaborce

Duchnovičova 479, Medzilaborce 068 01

057/7321225

ssimlaborce@gmail.com

www.ssiml.sk

Naša škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu s úspechom vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe rovnému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život.

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kognitívne schopnosti, sebaobslužné, kultúrne, hygienické návyky, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie v základnej škole a špeciálnej základnej škole. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí, s prihliadnutím na stupeň a druh postihnutia.
Špeciálna materská škola je jednotriedna s maximálnou kapacitou 9 detí. Špeciálna materská škola sa nachádza na druhom poschodí Spojenej školy internátnej s priestormi: šatňa, trieda, spálňa, WC. Súčasťou je aj spoločná jedáleň, školský dvor.
Špeciálnu materskú školu navštevujú deti z Medzilaboriec a okolitých dedín, navštevujú aj deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou z detského domova.

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:

  • celodenného vzdelávania
  • poldenného vzdelávania
  • celotýždenného vzdelávania

Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy internátnej v Medzilaborciach. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sa pre svoje postihnutie nemôžu bez špeciálneho prístupu úspešne vzdelávať v bežnej základnej škole. Cieľom výchovy a vzdelávania školy je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov s mentálnym postihnutím tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich ďalšiu profesionálnu prípravu, aby si vedeli vytvoriť správne postoje a dobrý vzťah k ostatným ľuďom, k sebe samému a životnému prostrediu, aby boli pripravení na praktický život tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou súčasťou. Celé výchovné pôsobenie je zamerané na maximálny možný rozvoj žiakov s mentálnym postihnutím po stránke psychickej a fyzickej, na kompenzáciu ich nedostatkov s cieľom optimálne ich pripraviť pre praktický život. Vzdelávajú sa tu žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, žiaci s viacnásobným postihnutím a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami v kombinácií s mentálnym postihnutím.

Praktická škola

Praktická škola bola zriadená k 1. septembru 2016 pri Špeciálnej základnej škole internátnej s materskou školou v Medzilaborciach. Je to typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Je určená pre chlapcov a dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Obsah vzdelávania v Praktickej škole internátnej tvorí učivo povinných a voliteľných predmetov. Vzdelávací program praktickej školy v rámci odborno-praktických predmetov pripravuje žiakov na život v rodine, na seba obslužné práce, na rôzne jednoduché praktické práce v kuchyni, záhrade, vrátane rôznych domácich prác potrebných pre priaznivé fungovanie domácnosti.

Odborné učilište

Odborné vzdelávanie a príprava žiakov s mentálnym postihnutím smeruje k získaniu kľúčových, všeobecných a odborných kompetencií, ku komplexnejším a prakticky zameraným vedomostiam a zručnostiam, ktoré umožnia absolventom odborného učilišťa lepšie uplatnenie sa na trhu práce, od čoho sa odvíja aj možnosť žiakov plnohodnotne sa zaradiť do spoločenského života. Zameriavame sa na opatrovateľskú starostlivosť a stavebnú výrobu.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk