1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Michalovciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Michalovciach

Školská 10, Michalovce 071 01

056/6421591

ssi.skolska10@gmail.co

ssimi.edupage.org

Zaradenie žiaka do špeciálnej základnej školy nie je žiadnou hanbou pre rodinu, ale naopak správnou voľbou, ktorou chceme pre svoje dieťa len to najlepšie. Znamená to len, že sa dieťa musí učiť inak (iným tempom, inými metódami), ako ostatní žiaci, a preto mu musí byť venovaná zvýšená pozornosť.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení (diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe rozhodnutia súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti (§ 2 písm. i) školského zákona).

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí: 1. žiak so zdravotným znevýhodnením:

  • a) žiak so zdravotným postihnutím
  • b) žiak chorý alebo zdravotne oslabený
  • c) žiak s vývinovými poruchami
  • d) žiak s poruchou správania

aa) žiakom so zdravotným postihnutím je žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím,

bb) žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným je žiak s ochorením, ktoré je dlhodobého charakteru a žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach,

cc) žiakom s vývinovými poruchami je žiak s poruchou aktivity a pozornosti, žiak s vývinovou poruchou učenia,

dd) žiakom s poruchou správania je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej okrem žiaka s poruchou aktivity a pozornosti a žiaka s vývinovou poruchou učenia (porov. 245/2008 Z.z.).

Vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím sa v plnom rozsahu venuje špeciálna škola (porov. Vyhláška 322/2008 Z.z.)

Organizačné zložky školy

Materská škola pre deti s autizmom a Špeciálna materská škola

sú organizačnými zložkami Spojenej školy internátnej v Michalovciach. Obe materské školy sú umiestnené v jednej z troch budov Spojenej školy internátnej, na Školskej 10 v Michalovciach a majú k dispozícii spolu 4 triedy.
Ide o herne, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť a popoludní aj odpočinok detí, sociálne zariadenia k týmto herniam, relaxačnú miestnosť so suchým bazénom, šmykľavkou a trampolínou a tiež šatňu na odkladanie oblečenia a obuvi detí. Stravu majú deti podávanú vo výdajnej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch špeciálnej základnej školy internátnej.
V prípade záujmu a potreby, môžu deti využívať aj iné priestory špeciálnej základnej školy internátnej (napr. telocvičňu, multisenzorickú, rehabilitačnú a logopedickú miestnosť).
Pri pobyte vonku využívajú deti trávnatú plochu s pieskoviskom a detským ihriskom.
Obe materské školy poskytujú celodennú aj poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, ako aj možnosť dohody o individualizovanej forme výchovy a vzdelávania. Pripravujú deti so ŠVVP na život v intaktnej spoločnosti, pričom plne rešpektujú ich individuálne osobitosti a obmedzené možnosti, ktoré vyplývajú z ich postihnutia.

Základná škola pre žiakov s autizmom

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sídli v priestoroch Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach. K dispozícii je šesť tried, ktoré sú umiestnené na prízemí a na prvom poschodí v jednej z budou. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na dobrej úrovni a zodpovedajú psychohygienickým a bezpečnostným požiadavkám. Základná škola pre žiakov s autizmom má k dispozícii: 

  • triedy vybavené viacúčelovým výškovo nastaviteľným nábytkom s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania; v rámci triedy štrukturované priestory na individuálne vzdelávanie žiakov s autizmom; v troch triedach je nainštalovaná interaktívna tabuľa,
  • šatne na odkladanie odevov a obuvi,
  • sociálne zariadenia,
  • stravu budú mať deti podávanú vo výdajnej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v priestoroch špeciálnej základnej školy internátnej,
  • v prípade záujmu a potreby môžu deti využívať aj iné priestory špeciálnej základnej školy internátnej (napr. telocvičňu, cvičnú kuchynku a pod.).

Škola pri zdravotníckom zariadení

V základnej škole pri zdravotníckom zariadení pomocou osobitných výchovných a vzdelávacích metód, foriem a prostriedkov vzdelávame žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorým je poskytovaná zdravotná starostlivosť počas liečebného pobytu v príslušnom liečebnom zariadení. Adresa: Špitálska 1, Michalovce

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk