1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov

Mojmírovská 70, Poľný Kesov 951 15

+421 037 7787121

riad.lvs.polnykesov@gmail.com

lvspolnykesov.edupage.org/

Naše zariadenie zabezpečuje systematickú celoročnú odbornú starostlivosť poskytovanú špeciálnymi pedagógmi, psychológom, pedopschiatrom a zdravotnou sestrou v súlade s individuálnymi potrebami a diagnózou dieťaťa, kombinované s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD), vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia). Poskytuje vzdelávanie v 5. triedach základnej školy v ročníkoch 5 - 9.

Naším cieľom je poskytnúť každému dieťaťu dobré podmienky pre získanie základných kompetencii a špeciálnymi formami a metódami  v čo najväčšej miere prispieť k  reedukácii narušeného psychosociálneho a emocionálneho vývinu detí.

Naše zariadenie plní úlohu pri ochrane klientov pred sociálno-patologickými javmi v prevencii problematického a delikventného vývinu. Preventívne pôsobenie je zamerané na ochranu detí pred rizikom vzniku drogových závislostí. Aktívne pracuje s rodinou s cieľom zlepšiť a zachovať jej funkciu. LVS je zriadené ako koedukačné a internátne školské zariadenie s celoročnou prevádzkou, okrem školských prázdnin.  S kapacitou 48 miest ponúka ubytovanie a stravovanie 5x denne.

Súčasťou LVS je základná škola a o umiestnenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. 
Hlavnou úlohou LVS je poskytnutie psychologickej, psychoterapeutickej a výchovnej starostlivosti deťom zlyhávajúcim vo výchovno-vyučovacom procese  a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave.

Poskytuje nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 spôsobom primeraným dispozíciám žiakov, korekcie porúch učenia, individuálnu prácu so špeciálnym pedagógom, vzdelávanie podľa individuálneho študijného plánu.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk