1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola v Handlovej má už 70 – ročnú históriu. Vznikla ako prvá škola pre mentálne postihnutých na území okresu Prievidza. Dnes vzdeláva mentálne postihnutých žiakov z mikroregiónu Handlovskej doliny. Navštevujú ju žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prípravnom až 9. ročníku. Vnútornou diferenciáciou poskytuje škola vzdelávanie vo variante A, B a C. Ťažko mentálne postihnutí žiaci a žiaci s viacnásobným postihnutím sa vzdelávajú v triedach pre žiakov s individuálnym vzdelávacím programom.

Vzdelávanie žiakov zabezpečuje kolektív kvalifikovaných a skúsených pedagógov s viacročnou pedagogickou praxou. Kolektív zamestnancov je stabilizovaný, čo prispieva k odbúravaniu stresu žiakov z adaptácie na nových učiteľov. Ku kvalite výchovy a vzdelávania prispievajú aj odborné učebne. Profilový predmet – pracovné vyučovanie sa vyučuje v drevodielni, kovodielni, dielni šitia a žiackej kuchynke. K dispozícii je aj malý pozemok na vyučovanie prác na pozemku. Získané pracovné zručnosti a návyky žiaci uplatnia v ďalšom vzdelávaní. Všetci žiaci, ktorí sa hlásili na odborné učilište boli prijatí na zvolené učebné odbory. Škola je od roku 2000 zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Žiaci sú systematicky vedení k aktívnej ochrane vlastného zdravia a budovaniu zdravého životného štýlu.

Pozitívom je vlastná telocvičňa a posiľňovňa na vyučovanie povinnej telesnej výchovy a iných pohybových činností (krúžky, turnaje, ...). Veľký dôraz kladieme na rečovú výchovu žiakov. Na vyučovanie individuálnej logopedickej starostlivosti slúži samostatná učebňa, vybavená PC s programom FONO, obrázkovým materiálom a literatúrou. Súčasťou školy je školský klub detí, ktorý zabezpečuje prípravu detí na vyučovanie a nenáročnú záujmovú činnosť podľa ich vlastného výberu. ŠKD má samostatné priestory, takže si ich môžu upraviť podľa vlastných požiadaviek a prispôsobiť svojej činnosti. ŠKD poskytuje starostlivosť o deti aj v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania. Škola zabezpečuje aj stravovanie žiakov. Má výdajnú školskú jedáleň, stravu dováža zo školskej jedálne Spojenej školy v Handlovej.

Súčasťou školy je aj centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Od roku 2004 poskytuje služby zdravotne postihnutým deťom a žiakom, ich rodičom a pedagógom. Zamestnanci svojim odborným prístupom získali početnú klientelu a kvalitnú spoluprácu so školami v regióne. Snahou všetkých zamestnancov školy je čo najlepšie uplatnenie našich žiakov v reálnom živote.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk