1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Stredná odborná škola a Základná škola pri Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Stredná odborná škola a Základná škola pri Reedukačnom centre v Zlatých Moravciach

Prílepská 6, Zlaté Moravce 953 01

+421 37 64 24 768

skola@rczlatemoravce.sk

rczlatemoravce.sk

Reedukačné centrum v Zlatých Moravciach je špeciálnym výchovným zariadením s vyše štyridsaťročnou históriou. Zameriava sa na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených dievčat u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave. Poskytuje deťom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu, odstraňovanie porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich osobnostnú a sociálnu integráciu. Okrem zaužívaných postupov pri prevýchove, kde je kladený dôraz na všetky oblasti výchovy sa zameriavame na rozvíjanie kľúčových kompetencií, ktoré sú základom celkovej koncepcie výchovno-vzdelávacej činnosti nášho zariadenia. Kľúčové kompetencie chápeme ako dôležitú kategóriu súhrnu vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie osobnosti, ktoré potrebuje každý človek k svojmu osobnému rozvoju, sociálnemu začleneniu, k aktívnemu občianstvu a k permanentnému celoživotnému vzdelávaniu. Dôležité je uvedomiť si, že pri ukončení pobytu v reedukačnom centre osvojené kľúčové kompetencie zodpovedajú osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu dieťaťa v zariadení. Medzi kľúčové kompetencie dieťaťa patria: - informačné, učebné, kognitívne, interpersonálne, komunikačné, personálne.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk