1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Liptovský Mikuláš

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Liptovský Mikuláš

J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš 031 01

044/5523735

spojenaskolalm@gmail.com

www.szsrumanalm.edu.sk

Spojená škola bola zriadená dňom 1. septembra 2006 ako rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Žiline. Zlučuje tri špeciálne školy, ktoré tvoria jej organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
  • Špeciálna materská škola, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš
  • Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš

Súčasti školy sú:

  • Školský klub detí, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
  • Školský klub detí, Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš
  • Školský klub detí, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš
  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kuzmányho 6, Liptovský Mikuláš

Špeciálna základná škola je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, J. Rumana 6 v Liptovskom Mikuláši. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa a deťom s viacnásobným postihnutím a ťažkým viacnásobným postihnutím. Vzdelávanie je realizované špeciálnymi formami a metódami s možnosťou využitia kompenzačných pomôcok s cieľom začleniť žiakov do pracovného procesu a života spoločnosti.

Škola je vnútorne diferencovaná na varianty A, B, C. V A variante sú začlenení žiaci s intelektom v pásme ľahkého mentálneho postihnutia. B variant Špeciálnej základnej školy navštevujú žiaci s intelektom v strednom pásme mentálneho postihnutia. Do C variantu sú začlenení žiaci s ťažkým viacnásobným postihnutím. Žiaci sú vzdelávaní podľa učebných osnov príslušných variantov, individuálnych vzdelávacích plánov prípadne pracujú podľa individuálnych stimulačných programov.

Druhou organizačnou zložkou našej školy je špeciálna materská škola, ktorá sa nachádza priamo v meste, v tichej lokalite, v budove s bezbariérovým vstupom a ihriskom. V triede je nízky počet detí, čo pedagógom umožňuje pracovať s nimi individuálnou formou podľa ich potrieb vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia.

Organizačnou zložkou Spojenej školy je aj Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces počas hospitalizácie detí na pediatrickom oddelení Liptovskej nemocnice.

Súčasťou školy je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických a rehabilitačných intervencií deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu mieru rozvoja ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení (Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš)

Škola svojou činnosťou nadväzuje na dlhodobú tradíciu zariadenia. Je integrálnou súčasťou liečebnej a diagnostickej práce s deťmi najmä na pediatrickom oddelení. Činnosť školy sa neobmedzuje len na edukačnú stránku, ale svojou činnosťou podstatne skvalitňuje pobyt detí v zdravotníckom zariadení.

Výchova a vzdelávanie je organizované podľa učebných osnov vydaných pre ZŠ a ŠZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, a to v rozsahu podľa A,B,C variantu, ktorý sa určí po dohovore s ošetrujúcim lekárom vzhľadom na zdravotný stav žiaka. Výchovno–vzdelávací proces je realizovaný najmä na pediatrickom oddelení NsP v Liptovskom Mikuláši, pri dlhšej hospitalizácii a žiadosti zákonných zástupcov sa do procesu zapájajú aj žiaci z chirurgického a traumatologického oddelenia. Vyučovanie prebieha individuálnou formou, vzhľadom na skutočnosť, že dané oddelenia sú lôžkového charakteru. 

Edukačná činnosť MŠ a školského klubu detí zriadeného pri ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Liptovskom Mikuláši je realizovaná v tzv. „herni“ (miestnosť zriadená nemocnicou na kolektívnu prácu s deťmi a žiakmi), ktorá poskytuje žiakom služby najmä v popoludňajších hodinách, formou záujmovej činnosti.

Škola v rámci svojej činnosti realizuje v priebehu roka rôzne výročné akcie pre deti. Svoju činnosť prezentuje najmä formou výzdoby interiéru detského oddelenia (nástenky), zapájaním sa do regionálnych výtvarných súťaží, ktoré usporadúva Múzeum ochrany prírody, Liptovské osvetové stredisko, Galéria P.M. Bohúňa, Mesto Liptovský Mikuláš.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk