1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Vlastenecké námestie

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Vlastenecké námestie

Vlastenecké námestie č.1, Bratislava

62411802

ssivlastenecke@gmail.com

www.zsivlastenecke.sk

Okresný úrad Bratislava v súlade s § 10 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil od 1. januára 2018 Spojenú školu internátnu, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava s organizačnými zložkami:

  • 1. Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava
  • 2. Špeciálna materská škola, Vlastenecké nám. 1, 851 01 Bratislava.

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

so školským vzdelávacím programom pre 1. stupeň – ISCED 1 a 2. stupeň – ISCED 2 sa profiluje komplexnou starostlivosťou o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti pri intaktnom intelekte. Škola má v súčasnosti 194 žiakov, 16 tried - prípravný až 4. ročník a 5 tried - 5. až 9. ročník.

Školu navštevujú žiaci s dysláliou, balbuties, dysfáziou, palatoláliou, oneskoreným vývinom reči, dysartriou, elektívnym mutizmom, rhinoláliou a vývinovými poruchami učenia, s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou a dyskalkúliou.

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje kolektív špeciálnych pedagógov - logopédov. V diagnostickej, terapeuticko-reedukačnej a intervenčnej logopedickej práci spolupracujeme so školským psychológom. Vzdelávame podľa učebných osnov bežných základných škôl. Poskytujeme možnosť navštevovať prípravný ročník.

Úlohou školy je poskytnúť týmto deťom plnohodnotné základné vzdelanie pomocou špeciálnych logopedických a didaktických metód, odstrániť alebo zlepšiť narušenú komunikačnú schopnosť , eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Žiakom z blízkeho okolia poskytujeme internátne ubytovanie.

Individuálna logopedická intervencia je zahrnutá v rozvrhu hodín: 10x v prípravnom ročníku,  5x do týždňa v 1. - 2.  ročníku, 4x do týždňa v 3. - 5. ročníku  a 3x do týždňa v  6. - 9. ročníku. Logopedická intervencia je počas všetkých vyučovacích hodín. Poskytujeme individuálny prístup na vyučovacích hodinách. Vytvárame harmonické prostredie v triedach i v internáte.

Špeciálna materská škola :

  • zaškoľuje deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe, vo veku od 5 do 6 rokov,
  • pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a s individuálnymi osobitosťami, rešpektujúc jedinečnosť a možnosti každého dieťaťa,
  • podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej
  • rozvíja schopnosti a zručnosti,
  • utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Deti zapájame do kultúrnych a športových aktivít. Poskytujeme možnosť získavania čitateľskej a počítačovej gramotnosti. Využívame informačné technológie vo vyučovacom procese.

Školský klub 

je určený žiakom prípravného - 4. ročníka.  V škole pracuje  16 krúžkov s rôznym zameraním.

Školský internát

zabezpečuje žiakom základnej školy výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Možnosť stravovania sa v školskej jedálni.

Úspešnosť absolventov pri prijímaní na stredné školy. Všetci žiaci sú prijímaní na stredné školy podľa ich záujmu a schopností.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk