1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola v Novom Meste nad Váhom vznikla 24. septembra 1962 pod názvom Osobitná škola, za účelom vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím.

Školu začalo navštevovať 25 žiakov 1. - 5. ročníka. Žiaci boli zaradení do dvoch tried , ktoré boli umiestnené v dvoch prízemných miestnostiach na Strechayovom námestí (terajšie Námestie Slobody). Riaditeľkou školy bola Alžbeta Krížová. Zariadenie a učebné pomôcky poskytla Osobitná škola internátna z Trenčína a novomestské základné školy. Žiaci po ukončení 5. ročníka pokračovali ďalej v základnom vzdelávaní v Osobitnej škole internátnej v Trenčíne, kde absolvovali 6. - 9. ročník.

Vzhľadom na pribúdajúci počet žiakov v školskom roku 1967/68 bola otvorená ďalšia trieda. Od septembra 1971 bola riaditeľkou školy Božena Hanušová. Počet žiakov školy bol v tomto období 36 - 43 a priestorové podmienky začali byť nevyhovujúce. Nové priestory škola získala až v školskom roku 1977/1978, kedy sa 1. novembra 1977 presťahovala do zrenovovaných priestorov malotriednej ZDŠ na Tehelnú ulicu. Budova školy bola priestrannejšia, svetlejšia so školským dvorom a záhradou.

V školskom roku 1981/1982 sa riaditeľkou školy stala Oľga Nemcová. Po odchode do dôchodku v roku 1987 ju vystriedala PaeDr. Jarmila Škodová a od 1.novembra 1991 bola riaditeľkou školy Mgr. Elena Harušťáková.

Vzhľadom na stúpajúci počet žiakov zo Starej Turej a blízkeho okolia bolo od septembra 1994 zriadené elokované pracovisko v Starej Turej. Vyučovací proces prebiehal pod vedením dvoch učiteliek a jednej vychovávateľky školskej družiny. Pracovisko bolo riadené riaditeľkou Osobitnej školy v Novom Meste nad Váhom. Prevádzkované bolo do júna 2004, kedy pre nedostatočný počet žiakov bolo zrušené.

V školskom roku 1997/1998 žiaci 7. ročníka pokračovali vo vzdelávaní v našej škole a tak postupne sme začali vytvárať plne organizovanú školu so všetkými ročníkmi.

1. apríla 1999 získala škola právnu subjektivitu.

Od 1. septembra 2000 sa zmenil názov školy na Špeciálna základná škola. Tak sa dlho polemizovaná otázka o zmene názvu školy stala skutočnosťou.

V júni 2002 sme získali nové priestory na ul. J. Kollára 3 v Novom Meste nad Váhom. Po vnútornej rekonštrukcii sme získali viac priestoru v ktorom sa nachádza 9 tried, telocvičňa, dielňa, počítačová trieda, cvičná kuchyňa na pracovné vyučovanie, jedáleň a výdajňa stravy, zborovňa a vôbec všetko čo k priestorom školy patrí.

 

Od roku 2017 má škola svoje logo.

Praktická škola               

Praktická škola bola zriadená k 1. septembru 2015 pri Špeciálnej základnej škole v Novom Meste nad Váhom. Školu navštevuje spolu desať žiakov z Nového Mesta nad Váhom a z prímestských oblastí. U zaškolených žiakov je dominantné mentálne postihnutie, ale sú prijímaní i žiaci s kombinovaným postihnutím, zrakovým, telesným a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Žiaci sú rozdelení do dvoch tried a výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve učiteľky a jeden asistent učiteľa.

Škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni, prípravu jedál a výživu, na ručné práce a šitie, na pestovateľské práce a aranžovanie, starostlivosť o starých a chorých. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť žiakom možnosť dospieť fyzicky a psychicky tak, aby mohli v rámci svojich individuálnych možností čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.

Poslaním školy je ponúknuť žiakovi šancu rozvíjať svoje schopnosti v motivujúcom prostredí, v ktorom by nachádzal uspokojenie a radosť z dosiahnutých cieľov.

Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické zručnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.

Cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy žiakov a ich všestrannú komunikáciu. Individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov využívať tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ich dokážu pripraviť na praktický život a uľahčia im prirodzene sa integrovať do spoločnosti tak, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou.

Aby škola bola pre žiakov čo  najpríjemnejším miestom,  kladieme dôraz na jej estetické, upravené prostredie tried a celých priestorov školy. Vnútorné priestory slúžia zároveň na prezentáciu prác žiakov.

Naším cieľom je premeniť školu v prostredie, kde sa žiakom dostáva nielen kvalitná a kvalifikovaná starostlivosť, ale kde sa súčasne cítia bezpečne a spokojne. Vybudovať školu otvorenú pre všetky deti, rodičov a širokú verejnosť. Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mal možnosť zažiť úspech.

 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk