1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení FNSP v Žiline

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení FNSP v Žiline

V. Spanyola 43, Žilina 010 01

041/562 33 38

:szshurbanova@gmail.com

www.szshurbanova.sk/zakladna-skola-a-materska-skola-pri-zz

ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení v Žiline má dlhoročnú tradíciu. Tento rok si pripomíname 95 rokov od jej založenia.

Od 1. septembra 2006 sa stala súčasťou Spojenej školy J. M. Hurbana 36 v Žiline. Edukačný proces prebieha na detskom oddelení nefrológie a ortopédie. Učebňa Osmijanko sa nachádza na internom oddelení na prízemí. Je vybavená vhodnými technickými a učebnými pomôckami ako napr. interaktívna tabuľa, notebooky, pripojenie na internet.

Hospitalizované deti vo veku 2,5 až do 19 roku sú zaradené do edukačného procesu v MŠ, ZŠ a ŠKD. Snahou celého pedagogicko-zdravotníckeho kolektívu je vytvoriť pre chorých a oslabených žiakov čo najlepšie podmienky nielen na uzdravovanie ale aj na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V škole pracujú dve učiteľky, učiteľka pre ZŠ a učiteľka pre MŠ s časťou úväzku pre ŠKD. Ročne školu navštívi v priemere 600 žiakov staršieho a 300 detí mladšieho školského veku. Školu navštevujú žiaci nielen zo žilinského regiónu ale na ortopedickom oddelení sú hospitalizované deti z celého Slovenska. Svojou pestrou činnosťou , ktorá má pozitívny ohlas zo strany zdravotníckeho personálu, detí a ich rodičov, ale i širokej verejnosti, prispievajú k vytvoreniu pozitívnej klímy k uzdraveniu detských pacientov.

Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, to znamená, že plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci základných škôl, ale má svoje osobitné špecifiká. Je to zapríčinené rôznymi vonkajšími i vnútornými faktormi, ktoré ovplyvňujú psychiku detí, a tým ovplyvňujú ich učebnú výkonnosť. Ide o: prekonávanie strachu a stresu zo svojho ochorenia a ťažkostí, adaptácia na nové prostredie, prekonávanie zvýšenej únavy a účinkov liekov, prijatie denného a liečebného režimu, vytrhnutie z rodinného a kmeňového školského prostredia, obmedzenie svojich pohybových aktivít, čo je problémom, hlavne u hyperaktívnych detí. A tu zohráva veľkú úlohu práve ZŠ spolu s MŠ a ŠKD somatopedického typu, pretože len takéto škola môže zabezpečiť nasledovné špecifiká: žiaci musia cítiť osobitný a jedinečný prístup vyučujúcich k žiakom, edukačný proces má u žiakov individuálny a skupinový charakter, využívané metódy a formy práce sú prispôsobené zdravotnému stavu žiakov, žiak zdravotne oslabený je vzdelávaný individuálne na lôžku, rozsah učiva sa prispôsobuje aktuálnemu zdravotnému stavu a momentálnym schopnostiam a možnostiam žiaka, žiaci sa môžu vzdelávať podľa troch variantov rámcových učebných plánov A,B,C, čomu zodpovedá príslušný počet hodín denne, najčastejšie sa vyučujú podľa variantu B, na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, čiže dve vyučovacie hodiny, ak si to zdravotný stav žiaka vyžaduje, vzdeláva sa podľa variantu A alebo C, čiže jednu alebo tri vyučovacie hodiny denne, v škole sa kladie dôraz na variabilnejšiu organizáciu vyučovania, každé dieťa na ceste uzdravovania má možnosť sa zapojiť do tvorivej, inovatívnej a alternatívnej výchovno-vzdelávacej činnosti, v edukačnom procese sa vo väčšej miere využívajú hravé metódy a formy práce, prostredníctvom rozvíjania racionálno-komunikačných funkcií, sa vytvárajú vzťahy a komunikácia medzi chorými deťmi, a tým sa dieťa odpúta od svojho ochorenia a jeho následkov.

Riaditeľka školy sídli na adrese: J. M. Hurbana 36, Žilina. 

Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení je v budove Detskej polikliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline s činnosťou od 13:00 do 14:30.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk