1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Letanovce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Letanovce

Slovenského raja 16, Letanovce 053 13

+421 911 489 001

skola@szsletanovce.sk

szsletanovce.edupage.org

Špeciálna základná škola v Letanovciach vznikla v roku 1980. V prvých rokoch pôsobenia mala charakter málotriednej školy. Postupne na základe reálnej potreby vznikla plne organizovaná škola.

V súčasnosti má škola 18 tried a podľa aktuálneho záujmu o vzdelávanie 130 žiakov. Pedagogický zbor má v súčasnosti 26 členov a práci napomáha ďalších 5 THP pracovníkov. Vyučovanie prebieha v 2 budovách. Navštevujú ju v 100 % zastúpení rómski žiaci. Sú do tohto zariadenia prijatí po dôslednom psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení. Naša škola poskytuje vzdelávanie vo všetkých variantoch špeciálnej základnej školy, a to vo variante A, B a C.

Dôvodom slabej výkonnosti v oblasti mentálnej úrovne je vyrastanie v prostredí , kde je veľmi nízka socio - kultúrna úroveň , hranične ekonomické pomery a slabá vzdelanostná úroveň rodičov.

V koncepčnom zámere Špeciálnej základnej školy v Letanovciach sa vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva. Sú to projekty Milénium, Národný program vzdelávania a Koncepcie vzdelávania rómskej komunity. Tieto dokumenty sú zamerané na rozvoj a zmeny nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj na zmenu v ekonomickom zabezpečení škôl, v ďalšom vzdelávaní a kariérnom postupe pedagogických zamestnancov. V uvedených dokumentoch sa predpokladá úplná transformácia školstva, celková zmena filozofie výchovy a vzdelávania.

Hlavným cieľom reformy školstva je premena encyklopedicko – memorovacieho vyučovania a direktívno - neživého vyučovania na tvorivú, humánnu, atraktívnu a progresívnu formu vzdelávania, v ktorej je hlavný dôraz kladený na rozvoj osobnosti. Dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje zapojenie sa do rôznych inovatívnych metód a foriem vzdelávania cestou ponúkaných grantov. Ideálom výchovy a vzdelávania je dobrý, čestný, morálny, múdry, tvorivý, aktívny a šťastný človek , tolerovaný spoločnosťou, ktorý sa vie zapojiť do reálneho života a spoločnosti je prínosom.

Školu riadi riaditeľka a zástupkyňa. Všetci vyučujúci sú rozdelení do metodických združení 1. a 2. stupňa. Na svojich zasadnutiach sa zaoberajú aktuálnymi úlohami v metodickej činnosti školy a prácou školy hlavne na úrovni legislatívnych zmien. Kolektív zamestnancov je stabilný, kvalifikovaný. V oblasti profesijnej orientácie pracuje výchovný poradca a na poli prevencie pôsobí koordinátor sociálno-patologických javov.

Ku kvalitnejšiemu dosahovaniu výchovno-vzdelávacích výsledkov prispieva spolupráca s radou školy, centrom pedagogicko-psychologickým poradenstvom , centrom špeciálno – pedagogického poradenstva, mimovládnymi inštitúciami, občianskymi združeniami v obci, inými školskými inštitúciami, detskou lekárkou, metodicko-pedagogickým centrom, pedagogickými fakultami, obecnými samosprávou a so samosprávami susedných obcí.

Škola už tradične usporadúva mnohé športové a kultúrne akcie celookresného charakteru. Takto sa neustále udržuje spolupráca medzi školami. Učitelia si aj na týchto neformálnych stretnutiach majú možnosť vymeniť skúsenosti. Na týchto aktivitách sa zúčastňuje aj zriaďovateľ, aby mal možnosť sa oboznámiť s problémami, ale aj úspechmi školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk