1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Červeňová v Nitre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Červeňová v Nitre

Červeňova 42, Nitra 949 01

+421 037 7417 351

posta.ssicervenovanr@gmail.com

ssicervenovanr.edupage.org

Spojená škola internátna s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola bola založená v roku 1966 ako priamy nástupca PŠI v Továrnikoch. Dnes škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom vo veku od 6 do 37 rokov. Školu navštevujú žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím, s kombinovaným a viacnásobným postihnutím, žiaci s DMO a žiaci postihnutí autizmom a iným pervazívnym ochorením.

Od 1. septembra 2017 prevádzkujeme aj Špeciálnu materskú školu na Červeňovej ul. 42 v Nitre. Je určená pre deti od 3 do 6 rokov s mentálnym postihnutím a pre deti postihuté autizmom s možnosťou ubytovania na internáte.

Vzdelávanie v B-variante je určené tým, ktorých rozumové schopnosti sú na úrovni strednej mentálnej retardácie, a ktorých nie je možné vzdelávanie vo variante A.

Vzdelávanie v C-variante je určené žiakom s ťažkým mentálnym postihnutím, ktorí nezvládli nároky B-variantu a pracujú podľa IVP (individuálneho vzdelávacieho plánu), ktorý zohľadňuje reálne mentálne schopnosti žiaka, zdravotný stav a rozsah možných nadobudnutých vedomostí a zručností. Pracuje sa individuýálnym tempom, s vysokou mierou fixačných, motivačných a emočno-taktilných metód.

Cieľom vzdelávania v oboch variantoch je rozvoch osobnosti žiaka po fyzickej a psychickej stránke a kompenzácia nedostatkov, vedúca k príprave žiaka na praktický život. Rozvojom rozumovej, zmyslovej, emocionálnej a vôľovej stránky možno budovať a formovať charakter dieťaťa. Získanie základov trívia, t.j čítania, písania, počítania ( v novom ponímaní rozvoja grafických zručností, komunikačných schopností a numerického základu a operácií) dopĺňa osvojenie si spoločenských a pracovných návykov.

Žiaci po ukončení 10-ročnej školskej dochádzky do ŠZŠ postupujú po súhlase zákonného zástupcu a po podaní prihlášky a splnení základných kritérií do Praktickej školy.

Praktická škola je  3-ročná. Je určená pre žiakov s mentálnym postihnutím a s iným zdravotným postihnutím a pre žiakov postihnutých autizmom alebo ďalšími PVP s MP, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti /variant B, C, výnimočne variant A/ + aj nad 18 rokov veku dieťaťa, ak neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v OU. Zameriava sa na praktické a sabaobslužné práce, nevyhnutné pre budúci život žiaka v rodine v spoločnosti. Praktická škola nie je profesijne zameraná, preto po jej absolvovaní žiaci získavajú záverečné vysvedčenie o absolvovaní Praktickej školy so zameraním na pomocné práce v určitom odbore, nie výučný list.

Zameranie:

  • Domáce práce a údržba domácnosti
  • Pomocné práce s kancelárskou technikou
  • Pomocné práce v kuchyni

Spojená škola internátna poskytuje i vzdelávanie žiakom postihnutých autizmom. Na základe komplexnej diagnostiky vykonanej psychológom, lekárom a špeciálnym pedagógom sa vypracuje žiakovi IVP, ktorý reflektuje výchovné a vzdelávacie potreby, špecifické na danú osobnosť, keďže program výchovy a vzdelávania je možné primerane modifikovať v závislosti od osobitosti vývinu každého žiaka. I pre týchto žiakov je možnosť po skončení 10 ročnej dochádzky pokračovať v Praktickej škole pre autistov, ktorá je súčasťou zariadenia školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk