1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Humenné

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Humenné

Komenského 3, Humenné 066 01

057/7722669

spojskolahe@gmail.com

spojskolahe.edupage.org

Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné a všetky jej organizačné zložky a súčasti školy sú určené pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, kde mentálne postihnutie je obyčajne najvýraznejším príznakom v celkovom obraze viacnásobného postihnutia, preto je podmieňujúcim prvkom celého výchovno-vzdelávacieho procesu.

Poskytuje primárne vzdelávanie v triedach so vzdelávacím variantom A, B, C, v triedach pre žiakov s autizmom s individuálneho výchovnovzdelávacieho programu (ďalej IVVP), predprimárne vzdelávanie v triedach špeciálnej materskej školy a nižšie stredné odborné vzdelávanie v triedach Praktickej školy internátnej, Odborného učilišťa pre žiakov s telesným postihnutím internátneho.

Pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, ktorí postupujú podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu je IVVP vytvorený s prihliadnutím k súčasnému stavu žiaka a podľa jeho individuálnych schopností. V závislosti od jeho individuálnych schopností je možné IVVP tvoriť podľa obsahu vzdelávania aj z rôznych variantov školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, s prihliadnutím na ďalšie prítomné postihnutia.

Špeciálna materská škola 

je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Komenského 3 v Humennom. Nachádza sa v hlavnej budove Spojenej školy internátnej na ulici Komenského 3 v Humennom, na 3. poschodí.

Naša špeciálna materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením. Predprimárne vzdelávanie a výchovu poskytujeme deťom od 2 do 8 rokov. Základným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej materskej škole je napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, systematicky a cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa. Pobyt detí v špeciálnej materskej škole podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Zároveň pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje formou celodennej alebo poldennej prevádzky a je prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam a schopnostiam detí vyplývajúcich z ich zdravotného znevýhodnenia, mentálnych a pohybových schopností a motoriky.

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnej materskej škole vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a Školského vzdelávacieho programu s rešpektovaním špecifických cieľov výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje v rámci 4 tried 8 kvalifikovaných učiteliek a pedagogický asisent/i. Nízky počet detí v triedach je zárukou poskytovania kvalitnej individuálnej starostlivosti o naše deti.

Po ukončení predprimárneho vzdelávania deti pokračujú vo vzdelávaní v špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl alebo ako individuálne začlenení v bežných základných školách.

Ďalšie služby a priestory školy, ktoré využívajú aj deti zo špeciálnej materskej školy:

  •  služby CŠPP ( psychologická, špeciálnopedagogická a logopedická starostlivosť ),
  •  rehabilitácia,
  •  Snoezelen – relaxačná miestnosť,• cvičebňa,
  •  školská záhrada s detským ihriskom.

Praktická škola internátna

Praktická škola internátna poskytuje ďalšie vzdelávanie – nižšie stredné odborné vzdelávanie pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo v praktickej škole. Praktická škola internátna, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy Komenského 3, Humenné je zameraná podľa záujmu žiakov predovšetkým na tieto profilujúce, voliteľné predmety:

  • Pomocné práce v kuchyni
  • Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
  • Remeselné práce

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk