1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola a Praktická škola Jelšava

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola a Praktická škola Jelšava

Námestie republiky č. 62, Jelšava 049 16

058/448 28 95

szsjelsava1@azet.sk

szsjelsava.edupage.org

Škola svoju históriu začala písať od 1. septembra 1983, kedy bola zriadená ako Osobitná škola pre výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov so štyrmi triedami a štyrmi oddeleniami školskej družiny. Prvým riaditeľom sa stal František Remeník. Novozriadenú školu navštevovalo 37 žiakov. V počiatkoch učiteľský zbor tvorili štyria učitelia a štyri vychovávateľky. Postupom rokov sa škola rozrastala, pribúdali žiaci a rozšíril sa aj učiteľský kolektív. V školskom roku 1987/88 sa stala škola plne organizovanou. V rokoch 1988 - 1994 došlo k mnohým úpravám v budove školy, čím sa skvalitnil interiér a exteriér školy a vytvorili sa efektívnejšie podmienky pre edukáciu žiakov.

Od 1.septembra 2002 je pri špeciálnej základnej škole zriadená praktická škola ako stredná škola pre vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov, absolventov špeciálnej základnej školy. Škola žiakom poskytuje možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. Úlohou praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine. Vzdelávanie v praktickej škole nie je profesijné zamerané na zvládnutie učebného odboru, obsah vzdelávania tvoria všeobecnovzdelávacie predmety a odborno - praktické predmety. Medzi odborno - praktické predmety patria: rodinná výchova, zdravotná výchova, príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce a šitie. Vzhľadom na podmienky našej školy, praktická škola sa profiluje na predmet Domáce práce a údržba domácnosti a pomocné práce v administratíve. Medzi najobľúbenejšie predmety žiakov patrí Príprava jedál a výživa. Žiaci Praktickej školy v Jelšave sa tiež aktívne zapájajú do súťaží a akcií školy. Pomáhajú pri zlepšení a skvalitnení školského prostredia v rámci predmetu Domáce práce a údržba domácnosti, kde napomáhajú pri drobných opravách školského zariadenia v triedach. Taktiež pripravujú podľa aktuálnosti výzdobu školy, pomáhajú pri realizácii súťaží a školských akcií, ktoré sú pripravované pre žiakov špeciálnej základnej školy.

V priebehu rokov bola škola zapojená do celoslovenského projektu Infovek, ktorý zabezpečil modernizáciu vyučovacieho procesu a vybavenie školy výpočtovou technikou. V roku 2004 sa prostredníctvom projektu PHARE v našej škole vytvorila tranzitívna trieda (prechodná, prestupná trieda). Cieľom tohto projektu bola integrácia/reintegrácia rómskych žiakov zo špeciálnych základných škôl do štandardných základných škôl. Projekt bol vytvorený pre deti, ktoré v dôsledku sociálneho znevýhodnenia a nedostatočného ovládania vyučovacieho jazyka neboli spôsobilé zvládnuť v prvom ročníku základnej školy požiadavky a tempo osvojovania si poznatkov a zručností, ktoré sú zakotvené v osnovách prvého ročníka základnej školy. Od roku 2009 do 2013 bola škola zapojená do projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách. Prostredníctvom týchto projektov sa zlepšili pracovné odmienky edukácie a skvalitnilo sa vzdelávanie žiakov a odborná pripravenosť pedagogických pracovníkov pri využívaní moderných technológií vzdelávania žiakov. V súčasnosti je škola zapojená do týchto projektov: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Aktivizujúce metódy vo výchove.

Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží, zúčastňujú sa kultúrnych podujatí, športových akcií a iných aktivít usporiadaných mestom, inými školami na regionálnej aj na celoslovenskej úrovni. V priebehu existencie školy žiaci dosiahli hodnotné umiestnenia a ocenenia vo výtvarných, speváckych a recitačných súťažiach. Športovo zdatní žiaci úpešne reprezentovali školu v mnohých športových akciách, taktiež s hodnotnými umiestneniami v rámci regiónu a v športových súťažiach usporiadaných inými školami.

Žiaci školy sa každoročne zúčastňujú rôznych športových súťaží. Popularite sa tešia futbalové turnaje, u mladších žiakov atletické súťaže a u starších žiakov turnaje v stolnom tenise. Pekné úspechy v stolnom tenise dosahujú aj dievčatá, ktoré úspešne reprezentovali našu školu na stolnotenisových turnajoch usporiadaných inými školami, na ktoré bola prizvaná aj naša škola. Za peknými úspechmi žiakov vidieť obetavú prácu pedagógov, ktorí rozvíjajú nadanie a športovú zdatnosť žiakov v rámci edukácie a v neposlednom rade aj v mimoškolskej záujmovej činnosti.

V rámci pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a krúžkovej činnosti vytvorili žiaci množstvo pekných a hodnotných prác. Každý rok na konci školského roka sa v priestoroch pracovní školy usporadúva výstavka prác žiakov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk