1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Špeciálna základná škola

 • poskytuje vzdelávanie žiakom v povinnej školskej dochádzke, ktorí nezvládajú učivo predpísané učebnými osnovami základnej školy;
 • poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím;
 • pri výchove a vzdelávaní sa postupuje podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktoré vymedzujú špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov s mentálnym postihnutím v školách;
 • podľa stupňa mentálneho postihnutia sú žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia vzdelávaní vo variante A, žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia vo variante B a žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím vo variante C;
 • poskytuje vzdelávanie deťom v prípravnom ročníku, ktoré dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli však školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia 1.ročníka ŠZŠ a ktorým bol na základe psychologického vyšetrenia odporučený odklad povinnej školskej dochádzky.

Praktická škola

 • poskytuje vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku bez obmedzenia veku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti;
 • je určená predovšetkým pre menej zručných absolventov ŠZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu B alebo C;
 • pripravuje žiakov na život v rodine a zacvičuje v činnostiach, ktoré budú schopní vykonávať po absolvovaní školy v chránených pracoviskách;
 • vytvára podmienky pre integráciu žiakov s mentálnym postihnutím do spoločnosti a pracovného procesu.

Školský klub detí

 • zabezpečuje žiakom školy nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia a zameriava sa na prípravu na vyučovanie, uspokojovanie a rozvoj záujmov žiakov v oblasti spoločensko-kultúrnej, športovej a rekreačnej v čase mimo vyučovania.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 • poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu;
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú;
 • vyhľadáva a vedie evidenciu detí so zdravotným postihnutím v okrese Malacky;
 • poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť v rodine, školám alebo školským zariadeniam.

Výdajná školská jedáleň

 • zriadená na výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení;
 • zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov;
 • poskytuje stravovanie deťom, žiakom a zamestnancom školy.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk