1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Naša škola je plne organizovaná s I. a II. stupňom. Má výhodnú polohu. Nachádza sa v centre mesta na pešej zóne v blízkosti jednotlivých autobusových zastávok. Táto výhodná poloha vytvára priaznivé podmienky na jej otvorenosť voči deťom, rodičom, verejnosti. Je umiestnená v pomerne mladej budove. Škola vzdeláva približne 120 žiakov. V triedach je menší počet žiakov ako v základných školách, asi 6 až 12 žiakov na jednu triedu, čo prináša možnosti individuálnej starostlivosti. V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím a viacnásobne postihnutí žiaci v kombinácii s mentálnym postihnutím.

Vzdelávanie sa vnútorne člení na:

  • vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
  • vzdelávanie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
  • vzdelávanie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
  • vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím

Žiaci s ťažším stupňom MP a viacnásobne postihnutí žiaci sú vzdelávaní individuálnou formou, majú vypracovaný individuálny vzdelávací program (IVP), podľa ktorého postupujú. Pre týchto žiakov máme zriadené 2 triedy s IVP pri Domove sociálnych služieb v Oščadnici a v Čadci  - Horelici a 2 triedy s IVP v budove školy na Palárikovej ulici. Škola ponúka žiakom aj poobedňajšiu činnosť v dvoch oddeleniach školského klubu detí. Školu navštevujú žiaci z Čadce (asi 40 %) a zo spádovej oblasti Kysúc (skalitskej, bystrickej a turzovskej doliny – asi 60 %). Vzdelávame aj žiakov zo vzdialenejších obcí z okresu Kysucké Nové Mesto.

V škole pracuje 19 pedagogických zamestnancov – špeciálnych pedagógov a 3 pedagogickí asistenti. Všetci pedagógovia sú plne kvalifikovaní a neustále si zvyšujú a dopĺňajú svoju kvalifikáciu. Na pôde školy pracuje na celý úväzok aj školský psychológ.  Okrem týchto zamestnancov poskytujú žiakom školy svoje služby aj odborní zamestnanci CŠPP, najmä logopéd a psychopéd. Základom nášho kolektívu je efektívna spolupráca všetkých jeho členov, vzájomná dôvera a dobre fungujúce vzťahy.

Výchovno-vzdelávacia činnosť u žiakov s ľahším stupňom postihnutia je zameraná na prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby sa správali flexibilne, tvorivo a aby boli schopní riešiť problémy. Úlohou školy je teda pripraviť človeka schopného aj naďalej sa vzdelávať, kooperovať a pracovať v určitom tíme. Dosiahnuť zvýšenie počítačovej gramotnosti v oblasti IKT. Formovať u žiakov vnútornú motiváciu, sociálne cítenie a hodnotový systém. U žiakov s ťažším stupňom postihnutia je edukačný proces zameraný najmä na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, na zvládnutie základnej komunikácie a ovládanie bežných činností a osobných úkonov počas dňa.

Špeciálna základná škola využíva 21 miestností, z toho 10 učební pre 1.-9.roč., 1 bezbariérovú učebňu pre žiakov s IVP, 1 pohybové štúdio, 1 cvičnú kuchynku, 1 kovo-dielňu, 1 drevo-dielňu, 1 spoločenskú miestnosť s interaktívnym kútikom, 1 učebňu INFOVEK, 1 logopedickú miestnosť, 1 terapeuticko-relaxačnú miestnosť, 1 bezpodnetovú miestnosť a 1 fyzioterapeutickú miestnosť. V areáli sa nachádza aj čakáreň pre rodičov žiakov. Dve oddelenia školského klubu detí  využívajú v poobedňajšom čase priestory tried a pohybové štúdio. Okrem týchto priestorov využíva škola ešte 2 miestnosti – triedy pre žiakov s IVP priamo v budove DSS v Oščadnici a v DSS Čadci – Horelici. Všetky triedy sú zariadené účelovým nábytkom a vybavené špeciálnymi pomôckami, učebnicami a didaktickou technikou.

Praktická škola

V Praktickej škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím a viacnásobne postihnutí žiaci v kombinácii s mentálnym postihnutím. Je určená pre chlapcov a dievčatá, pre menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu B a C.

Školu môžu navštevovať aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s inými postihnutiami, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a  neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. 

Praktická škola kontinuálne nadväzuje na vzdelávanie v špeciálnej základnej škole a poskytuje prípravu žiakov na výkon jednoduchých pomocných prác v chránených pracoviskách pod dohľadom zodpovednej osoby. Menej zručných žiakov pripravuje na život v rodine, na sebaobsluhu a na rôzne jednoduché domáce práce.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk