1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Dolný Kubín

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Dolný Kubín

Matúškova 1631, Dolný Kubín 026 01

0435865412

zstp@orava.sk

specialnazsdk.edupage.org

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím je jediná svojho druhu v regióne Dolnej Oravy. Je školou rodinného typu. Nižší počet žiakov (4 až 10 žiakov na jednu triedu) zabezpečuje plné uplatnenie individuálneho prístupu ku každému žiakovi. Škola bola zriadená pod názvom Osobitná škola pri Stredisku sociálnej starostlivosti v Dolnom Kubíne v roku 1993. SSS slúžilo na denný i týždenný pobyt pre kombinovane postihnuté deti predovšetkým z Oravy. Škola začínala s tromi triedami. V priebehu nasledujúcich rokov boli v škole postupne zriadené ďalšie dve triedy. Od 1. marca 1997 mala škola ako právny subjekt za zriaďovateľa Krajský úrad v Žiline. Dňa 1. septembra 2000 sa zmenil názov školy na Špeciálna základná škola pre telesne postihnutých v Dolnom Kubíne. V roku 2003 bola zriadená trieda pre žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Od 1. januára 2004 bol zriaďovateľom školy Krajský školský úrad v Žiline. V tomto roku škola získala ďalšiu budovu (starší rodinný dom) v blízkosti kmeňovej budovy školy. V ďalších rokoch bola budova podľa finančných možností postupne rekonštruovaná a vyriešená jej bezbariérovosť. V septembri 2006 sa zmenil názov školy na Spojená škola s dvomi organizačnými zložkami: ŠZŠ pre telesne postihnutých a ZŠ s MŠ pri NsP. V uvedenom roku sme v novo získanej zrekonštruovanej budove otvorili jednu triedu. Od školského roku 2008/2009 sa zmenili názvy organizačných zložiek školy na Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení. V uvedenom školskom roku pribudla v ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím trieda pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím a výdajňa stravy so školským klubom v zrekonštruovanej budove. Od januára 2013 bol zriaďovateľom školy Obvodný úrad Žilina, od októbra 2013 sa stal zriaďovateľom Okresný úrad Žilina.

Od septembra 2016 bola ako ďalšia organizačná zložka Spojenej školy zriadená Špeciálna materská škola.

Charakteristika žiakov 

Špeciálnu základnú školu navštevujú deti a mládež vo veku od 6 do 18 rokov s mentálnym postihnutím v kombinácii so zmyslovým alebo telesným postihnutím, s ťažkým 3 viacnásobným postihnutím, s autizmom. Mnohí z nich sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Žiaci majú možnosť dochádzať do školy denne alebo na týždenný pobyt. Väčšina žiakov našej školy je z Dolného Kubína a jeho blízkeho okolia. V jednotlivých triedach sú spojené viaceré ročníky a rôzne stupne postihnutia. Veľký dôraz kladieme na pracovnú výchovu. Spolu s rodičmi našich žiakov, výchovným poradcom a zástupcami odborných učilíšť zodpovedne hľadáme možnosti ďalšieho vzdelávania pre každého žiaka, na základe jeho záujmov, schopností a možností uplatnenia sa v praxi. V žiakoch podporujeme záujem o drobné remeselné práce, akými sú práca s drevom, prútím, hlinou, drôtom, kovom a textíliami, pretože v tejto oblasti vidíme možnosti pre ich uplatnenie na trhu práce. Týmto smerom je zameraná aj práca v Školskom klube. 

V Špeciálnej materskej škole  

poskytujeme celodennú profesionálnu starostlivosť pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Výchovu a vzdelávanie uskutočňujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom – ISCED 0 so zameraním na druh zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. V triede s maximálnym počtom 10 detí pracujú 3 učiteľky so špeciálnopedagogickým vzdelaním. Každému dieťaťu je poskytnutá individuálna starostlivosť, ktorá vyplýva z jeho špeciálno – pedagogických potrieb. S deťmi v rámci celodennej starostlivosti realizujeme logopedické cvičenia, prostredníctvom hier rozvíjame komunikačné a sociálne zručnosti, vnímanie, pamäť, pozornosť. Spolupracujeme s okolitými centrami špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie v oblasti diagnostiky a stanovenia ďalšieho plánu vzdelávania detí.navštevujú:

  • s mentálnym postihnutím, ­
  • so zmyslovým postihnutím  /zrakové, sluchové/, ­
  • s telesným postihnutím, ­
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou, ­
  • s poruchami správania, ­
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,  
  • choré a zdravotne oslabené,
  • s viacnásobným postihnutím.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk