1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna Prakovce

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna Prakovce

Breziny 256, Prakovce 055 62

053/4874115

riaditelssiprakovce@gmail.com

ssiprakovce.edupage.org

Spojená škola internátna Prakovce je výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  Túto rozpočtovú organizáciu tvoria organizačné zložky: ·       

 • Odborné učilište internátne Prakovce
 • Praktická škola internátna Prakovce
 • Špeciálna základná škola Gelnica.
 • Špeciálna základná škola Prakovce
 • Praktická škola Gelnica
 • Elokované pracovisko v Ústave na výkon trestu a výkon väzby      
    v Košiciach – odborné učilište

Školský klub detí  Gelnica  

Odborné učilište internátne poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností pre povolanie a začlenenie sa do pracovného procesu a do života spoločnosti žiakom s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. V školskom roku 2019/2020 sa žiaci vzdelávajú v týchto učebných odboroch:

 • 1.     Obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál
 • 2.    Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár
 • 3.    Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
 • 4.    Služby a domáce práce
 • 5.     Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti
 • 6.     Spracúvanie dreva- výroba umeleckých a úžitkových premetov

Praktická škola internátna

pripravuje žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím na výkon jednoduchých pracovných činností, na život v rodine, na sebaobsluhu a pomocné práce v domácnosti.  

Špeciálna základná škola 

vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím variantu A (ľahký stupeň MP), variantu B (stredný stupeň MP) a variantu C (ťažký alebo hlboký stupeň MP), autistické deti (pervazívne poruchy) primerane ich individuálnym schopnostiam a špeciálnym potrebám.

Súčasťou školského zariadenia sú:

 • Školská jedáleň, ktorá poskytuje celodennú stravu ubytovaným žiakom a pripravuje obedy pre žiakov a zamestnancov školy.
 • Školský internát, ktorý poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ubytovaným žiakom v súlade s výchovným programom prostredníctvom jednotlivých zložiek výchovy  
 • Elokované pracovisko pripravuje od septembra 2019 žiakov v učebnom odbore – stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce. Umožňuje tým štúdium žiakom umiestneným v ústave na výkon trestu a výkon väzby.   

Poslanie organizácie, hlavné ciele organizácie

 lavným cieľom je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so špeciálno-vzdelávacími potrebami v záujme ich spoločenského uplatnenia.  Zároveň vytvára stabilné prostredie pre žiakov, zabezpečuje všestrannú starostlivosť o ubytovaných, rozvíja športové a kultúrne aktivity , pestuje záujmové činnosti prostredníctvom krúžkov a v neposlednom rade humanizuje vzťahy medzi žiakmi a pracovníkmi školy.  Poskytuje poradenskú činnosť pre zákonných zástupcov a konzultácie pre rodičov. Pôsobí na pôde prevencie  pred patologickými javmi spoločnosti.  SŠI Prakovce spolupracuje s rôznymi organizáciami v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti.     

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk