1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola internátna v Levoči pre nevidiacich

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola internátna v Levoči pre nevidiacich

Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča 054 01

053/451 23 95

skola@nevidiaci.sk

www.skola.nevidiaci.sk

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.

Organizačné zložky a súčasti školy

  • ZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
  • ŠZŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím
  • Špeciálna materská škola
  • ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
  • ZŠ pri zdravotníckom zariadení
  • Praktická škola
  • Školský internát
  • Školský klub
  • Školská jedáleň

Základnú školu pre žiakov so zrakovým postihnutím navštevujú žiaci nevidiaci, žiaci so zvyškami zraku, žiaci slabozrakí aj žiaci s kombinovaným postihnutím (k zrakovému sa pridružuje rečové, sluchové či telesné postihnutie). Žiaci sú prijímaní na základe vyplneného Návrhu na prijatia žiaka. Vzdelávanie žiakov prebieha podľa školského vzdelávacieho programu.

ŠMŠ navštevujú deti od 3 – 6 rokov, (prípadne do 7 rokov pri doklade školskej dochádzky). ŠMŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením, pričom prednostne sa zameriava na deti so zrakovým postihnutím.

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí skončili špeciálnu základnú školu a nemajú predpoklad zvládnuť vzdelávanie v odbornom alebo špeciálnom učilišti. V praktickej škole pripravujeme žiakov na život v rodine, na sebaobslužné a praktické práce v domácnosti. Žiakov pripravujeme tak, aby zvládli jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom, aj samostatne. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania v nej je záverečné vysvedčenie. Naša praktická škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni a prípravu jednoduchých jedál.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk