1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Matice slovenskej Prešov

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Matice slovenskej Prešov

Matice slovenskej 11, Prešov 080 01

051/7711763

spojma.skola11@gmail.com

szspomatica11.edupage.org

Špeciálna materská škola 

sa nachádza v priestoroch Spojenej školy, Matice slovenskej 11 v Prešove. V súčasnosti máme tri triedy, v ktorých poskytujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom so zdravotným znevýhodnením v súlade s osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami, danými ich postihnutím. V špeciálnej materskej škole sú rešpektované špecifiká detí, primeranosť požiadaviek, podporuje sa u nich sebarealizácia, sebadôvera a primeraná samostatnosť.

Vstup do tried špeciálnej materskej školy je samostatný, bezbariérový. Triedy sú zariadené tak, aby mali deti dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia a odpočinok. V triedach sú interaktívne tabule, notebooky, tlačiarne, tablety, hrové i pracovné kútiky vybavené účelovo, ktoré slúžia na spontánne hry detí, ale i učiteľmi plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. V záhrade sú drevené preliezky, šmykľavka, pieskovisko, záhradné sedenie (drevený altánok) v tieni stromov. Na dvore školy sa nachádza tartanové ihrisko. Priestor umožňuje realizovať aj dopravnú výchovu s využitím prenosného dopravného ihriska.

Komunikácia a reč patria medzi najdôležitejšie ľudské prednosti, preto aj naša materská škola poskytuje deťom, individuálnu logopedickú starostlivosť (ILS). Systematická a cielená ILS redukuje narušené komunikačné schopnosti detí a tým prekonáva komunikačné bariéry. Logopéd pracuje s deťmi individuálne v logopedickej miestnosti, vybavenej modernými pomôckami, didaktickou technikou ako aj počítačovými programami.

Špeciálna základná škola 

poskytuje primárne vzdelávanie žiakom:

  • s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant A,
  • stredným stupňom mentálneho postihnutia – variant B,  
  • ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia  a žiakom s viacnásobným postihnutím  – variant C   
  • žiakom s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom.

Škola je umiestnená v tichom prostredí mestskej časti Prešova na Sídlisku III, s dobrou dostupnosťou (MHD, prístupové cesty), obklopená zeleňou.

Praktická škola ako organizačná zložka Spojenej školy vznikla v roku 2003. Je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A, manuálne zručných absolventov variantu B a C.

Praktická škola

môže vzdelávať aj iné osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo v praktickej škole.

Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. Praktické vyučovanie je v praktickej škole neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy.

Všetky priestory sú vybavené  zariadením, ktoré je v súlade s požiadavkami pre vzdelávanie  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dominantnému postaveniu odborno-praktických predmetov vo výchovno-vzdelávacom procese zodpovedá aj materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Nachádza sa tu: dielňa na prácu s drevom a kovom, školská kuchynka, tkáčska dielňa, PC učebňa . V škole sa nachádza malá cvičebňa, relaxačná miestnosť,  logopedická učebňa, snoezelen miestnosť, žiacka a učiteľská knižnica. Vstupy do budovy, učební a sociálnych zariadení pre žiakov s viacnásobným (telesným a mentálnym) postihnutím, sú bezbariérovo upravené. Triedy sú vybavené modernými špeciálnymi učebnými, kompenzačnými, rehabilitačnými pomôckami a počítačovou technikou.

Praktická škola poskytuje našim žiakom fyzicky a psychicky dospieť, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránených pracoviskách alebo dielňach.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk