1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Materská škola pri DFN, Limbová

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Materská škola pri DFN, Limbová

Limbová 1, Bratislava

02/593 71 312

riaditelka@msdfnsp.sk

msdfnsp.sk

Súčasťou komplexnej starostlivosti o hospitalizované deti predškolského veku je i pedagogická starostlivosť, ktorú poskytujú chorým a zdravotne oslabeným deťom v materskej škole pri zdravotníckom zariadení učiteľky s požadovaným kvalifikačným predpokladom už 25 rokov.

Materská škola je právnickou osobou, má právnu a hospodársku subjektivitu. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou štátu s finančnými vzťahmi napojenými na štátny rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom zriaďovateľa Okresného úradu Bratislava, odboru školstva na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na individuálne osobitosti a potreby chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa. Poskytuje dieťaťu  v maximálnej možnej miere bohaté stimulačné prostredie pre jeho komplexný rozvoj osobnosti. Pomáha dieťaťu v procese adaptácie, socializácie a jeho predprimárnom vzdelávaní. Prostredníctvom citlivého, vysoko profesionálneho prístupu učiteliek podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej. Vytvára optimálne podmienky pre rozvoj ich schopností, zručností a návykov s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti, ale najmä s ohľadom na aktuálny zdravotný stav a záujmy detí. Vytvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie v základnej škole a pre plnohodnotný život v spoločnosti.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníkmi, klinickým psychológom, prípadne inými odborníkmi.

Materská škola sa vnútorne člení na triedy – v súčasnosti má 18 tried, do ktorých sa zaraďujú deti na základe písomného odporúčania ošetrujúceho lekára. Uplatňuje sa variabilná výchovno-vzdelávacia činnosť, a to poldenná a celodenná (v 7 triedach).

Materská škola zamestnáva 27 pedagogických zamestnancov. Dve učiteľky dopĺňajú úväzok riaditeľke materskej školy a jej zástupkyni.

Medzi troch nepedagogických zamestnancov materskej školy patrí: jedna zamestnankyňa s 50% pracovným úväzkom na ekonomickom úseku,  jedna zamestnankyňa s 50% pracovným úväzkom na úseku PaM a s 50% pracovným úväzkom na administratívnom úseku. Tretím nepedagogickým zamestnancom  je bezpečnostný a požiarny technik pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti.

Materská škola má svoje pracoviská – triedy v Národnom ústave detských chorôb Bratislava na Limbovej 1 v Bratislave, v ktorom je i sídlo materskej školy, v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Limbovej 5 a v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej 11.

V deviatich triedach materskej školy, ktoré sú zriadené na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Dérerovej nemocnice s poliklinikou pracuje deväť pedagogických pracovníkov. V roku 1997/98 sa materská škola rozrastá o dve nové triedy na očnom oddelení a II. Detskej klinike (interné oddelenie). Nárast počtu tried podmieňuje prijatie nových učiteliek. Ich počet sa v tomto roku zvyšuje na 12.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk