1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Rudňany

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Rudňany

Zimné 465, Rudňany 053 23

053 / 44 991 11

szsrudnany@gmail.com

www.ssrudnany.sk

V prekrásnom prostredí Slovenského Rudohoria, iba 16 km východne od okresného mesta Spišská Nová Ves nachádza sa obec Rudňany. Do povedomia verejnosti sa dostala nielen svojou bohatou vyše 700 ročnou baníckou tradíciou ale i vysokou koncentráciou rómskeho etnika. Svojím spôsobom života a podmienkam v akých žijú sa radi k najzaostalejším skupinám Rómov v Európe.

Vznik Osobitnej školy v Rudňanoch sa datuje k 1. augustu 1984, ako dôsledok výrazného zvýšenia počtu detí s mentálnym postihnutím – najmä rómskych – v obci. Zaradila sa tak do sústavy špeciálnych škôl a zariadení pre mentálne postihnuté deti a mládež. Jej zriaďovateľom bol Okresný úrad – odbor školstva v Spišskej Novej Vsi.

Budova Osobitnej školy sa nachádza takmer uprostred obce. Je majetkom rímskokatolíckej cirkvi farnosti v Rudňanoch a ako jedna z prvých bola v obci plynofikovaná. V roku l984 bola táto budova sídlom Základnej školy v Rudňanoch a popri jej prevádzke boli od uvedeného termínu otvorené 2 triedy Osobitnej školy pre žiakov 2. a 3. ročníka. Pri jej založení tu pracovali 2 učiteľky.

Riaditeľkou osobitnej školy bola menovaná p. Jolana Gazdurová, ako špeciálny pedagóg učiteľka Osobitnej školy zo Spišskej Novej Vsi a druhou učiteľkou bola p. Erika Sabová učiteľka Základnej školy v Rudňanoch.
Po svojom zriadení bola škola vybavená učebnými pomôckami financovanými z rozpočtu ONV odboru školstva, ostatné materiálno – technické vybavenie boli majetkom Základnej školy.

Výchova a vzdelávanie takto detí s postihnutím bola nesmierna náročná a výsostne aktuálna úloha. Základným cieľom tohto zariadenia bol čo najvšestrannejší rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.

Žiaci dochádzali do školy z dvoch vzdialených rómskych osád: Zabijanec a Pätoraká.

V školskom roku l985/86 boli otvorené už 4 triedy v ktorých sa vzdelávalo 50 žiakov. Každoročne pribúdala 1 – 2 triedy a v školskom roku 1988/89 existovalo už 9 tried so 106 žiakmi a Osobitnej škole patrilo už celé druhé poschodie v budove Základnej školy. Neustále sa zvyšujúci počet žiakov viedol k dvojsmennosti, ročníky 1 – 4 mali striedavé vyučovanie.

Roku 1989 sa začala rekonštrukcia budovy a zároveň prebiehala jej plynofikácia.

Na sklonku roku 1990 bola Základná škola presťahovaná do nových priestorov a Osobitná škola zabrala celú budovu bývalej Základnej školy.

Vedenie školy v snahe zvýšiť kvalitu a úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu v roku 1992 nadviazalo úzku spoluprácu s holandskou nadáciou pod názvom Holandsko – Rudňany. Ich snahou bolo v škole realizovať metódy práce a filozofiu výchovy Waldorfskej školy. V týchto podmienkach sa nedala realizovať bez výhrad, avšak niektoré formy a metódy práce sa premietli do praxe a vyučovania v Osobitnej škole. Každý štvrťrok prichádzali do školy pán Pit Brokland, riaditeľ Osobitnej školy v Zeite a p. Justia Hejkop – akademická maliarka v Zeite z Holandska aby na stretnutiach so slovenskými učiteľmi pracovali v oblasti metodiky slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy a predovšetkým výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Táto spolupráca trvala až do roku 1995.

V školskom roku 1994/95 mala osobitná škola v Rudňanoch už 14 tried a 162 žiakov.

V roku 1995 Holanďania navrhli zriadenie Materskej školy pre rómske matky a ich deti v Rudňanoch. Škôlka bola zaregistrovaná pod občianske združenie „Rómske matky a deti – Rudňany“ v Bratislave. Jej finančné pokrytie zabezpečovala holandská strana. Projekt sa rozbehol v roku 1996.

V roku 1995 sa v Rudňanoch konalo stretnutie riaditeľov Odborných učilíšť na ktorom pani Gazdurová nadviazala kontakt s predstaviteľmi agentúry „Štart“ z Holandska, pomocou ktorých škola získala prostriedky na zriadenie dielne pre hodiny pracovného vyučovania chlapcov i kuchynku na varenie pre dievčatá.

V škole sa popri vyučovacom procese rozvíjala aj mimoškolská činnosť. Najväčšiu tradíciu dosiahol tanečno–spevácky súbor pod názvom „Lambada“ ktorý pracoval pod vedením pani učiteľky Eriky Sabovej. Zúčastňoval sa rôznych verejných vystúpení v rámci obce i okresu.

V školskom roku 1998/99 funguje v Osobitnej škole 16 tried ktoré navštevuje 170 žiakov. V dňoch 6.-8.mája 1999 sa škola stala dejiskom medzinárodného seminára pod názvom „Hnutie R“ na ktorom sa zúčastnilo 90 učiteľov a rómskych asistentov z Českej republiky. Zúčastnili sa ho aj splnomocnenci vlád oboch republík a pracovníci Ministerstva SR a ČR. Škola tu prezentovala svoju činnosť v oblasti výchovno–vzdelávacej i mimoškolských aktivít.

Na základe tejto prezentácie boli členovia súboru Lambada pozvaní na medzinárodný festival rómskych detských súborov do Ostravy, ktorého sa zúčastnil ako jediný zástupca zo Slovenska.

Život a práca žiakov v škole ale aj v oboch osadách bola výstižne prezentovaná fotografiami pána PhDr. Jaroslava Baldvina.

V roku 1999 dochádza k výmene na poste riaditeľa Osobitnej školy. Po 15 ročnej práci na čele Osobitnej školy v Rudňanoch pani riaditeľku Jolanu Gazdurovú vystriedal na tomto poste pána Mgr. Anton Kuchta.

Od roku 2000 prešli Osobitné školy rozhodnutím Ministerstva školstva SR pod správy krajských úradov, čím získali samostatnú právnu subjektivitu. V roku 2000 došlo aj k zmene názvu týchto školských zariadení. Od uvedeného termínu nesie aj škola v obci Rudňany názov Špeciálna základná škola.

V roku 2004 sa pri ŠZŠ otvorilo aj Odborné učilište s dvoma študujúcimi odbormi. Jeden je zameraný na výrobu konfekcie – šitie bielizne a druhý na spracúvanie dreva – stolársku výrobu. Vytvorenie Odborného učilištia vychádzalo z potreby žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu, pokračovanie štúdia pre ukončenie povinnej školskej dochádzky. OU navštevujú žiaci z obce Rudňany a Markušovce.

V roku 2008 však nastalo v Špeciálnej základnej škole k ďalším organizačným zmenám. Rozhodnutím Okresného školského úradu v Košiciach sa naša škola stala Spojenou školou s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Odborné učilište.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk