1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola v Martine

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola v Martine

P. Mudroňa 46, Martin 036 01

043 4134004

spzmt@martinet.sk

spzmt.sk

Hlavná budova školy sa nachádza v centre mesta Martin, v blízkosti Univerzitnej nemocnice a vedľa Obchodnej akadémie v Martine – na ulici P.Mudroňa 46.
Elokované pracovisko školy sa nachádza na sídlisku Sever – Ul. východná 16.

NAŠA ŠKOLA je špecializovaným pracoviskom, ktoré ponúka školské služby žiakom s  mentálnym a viacnásobným postihnutím, ako aj poradenské služby rodičom, pedagógom i verejnosti. Organizačnou zložkou špeciálnej základnej školy je praktická škola.

Súčasťou školy sú zariadenia:ä

  • školský klub detí
  • centrum voľného času
  • centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna základná škola v Martine

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vnútorne sa člení na:
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne
ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. 

Vzdelávanie žiakov variantu A trvá deväť rokov, so vzdelávacím variantom B a C desať rokov. Absolventi školy pokračujú vo vzdelávaní v odborných učilištiach resp. praktických školách.

Škola je umiestnená na dvoch miestach v Martine.
V hlavnej budove na ulici P.Mudroňa 46 sídli riaditeľstvo školy a sú v nej triedy pre žiakov 2.-9. ročníka variantu A a triedy praktickej školy. Súčasťou budovy je novovybudovaný bezbariérový prístup, učebňa etickej výchovy, počítačová učebňa, učebňa hudobnej výchovy, tkáčska dielňa,kuchynka, školské dielne, telocvičňa, zborovňa, miestnosť poradenského centra, výchovného poradcu, školského strediska záujmovej činnosti.

Vo vedľajšej budove na Ul. východná 16, s bezbariérovým vstupom, sú triedy 1.-2. ročníka variantu A, variantu B, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. Nachádza sa v nej učebňa s počítačmi, učebňa hudobnej výchovy, miestnosť pre individuálne vzdelávaných žiakov, multisenzorická miestnosť, keramická dielňa,kuchynka, cvičebňa, miestnosť poradenského centra, zborovňa.Všetky triedy školy sú zariadené novým, prevažne výškovo nastaviteľným žiackym nábytkom. Materiálne vybavenie školy každoročne dopĺňame o nové učebné pomôcky.

Praktická škola v Martine

poskytuje prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Absolventi získavajú po skončení vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti (orientácia na samostatné chránené bývanie).

Praktickú školu navštevujú prevažne žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, skúsenosti máme aj so žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.
Profilujúcim predmetom sú domáce práce a údržba domácnosti, voliteľnými predmetmi sú pomocné práce v kuchyni a pestovateľské práce. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické činnosti, vrátane prác v domácnosti. Žiaci sa zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností – spravidla pod dohľadom.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk