1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Liečebno - výchovné sanatórium Čakany

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Liečebno - výchovné sanatórium Čakany

Čakany 7, Čakany 930 40

+421 031/56 93 504

lvs.cakany@zoznam.sk

lvszscakany.edupage.org

Liečebno - výchovné sanatórium je špeciálne výchovné zariadenie  poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starosltivosť neviedla k náprave, na základe :

Poskytujeme :

Dĺžka pobytu v LVS je v závislosti od úspešnosti nápravy každého dieťaťa osobitne, spravidla trvá tri až dvanásť mesiacov..

a) žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa,
b) dohody so zariadením, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu,
c) právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,
d) právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného optarenia, ak ide o denné zariadenie
 

Základnou organizačnou jednotkou je výchovná skupina, ktorá sa zriaďuje pre najviac 8 detí.
  LVS  je zariadenie s celoročnou prevádzkou.
 
Dôvody umiestnenia v LVS:

 • je to predovšetkým rôznorodé spektrum neprimeraného správania dieťaťa, ktoré nereaguje na bežné výchovné pôsobenie
 • deti, ktoré majú poruchu správania zapríčinenú vnútornými činiteľmi ( hyperkinetická porucha, ADD - porucha pozornosti, ADHD - porucha pozornosti s spojená s hyperkinetickým správaním, neurotické prejavy, enuréza, tiky a pod.)
 • deti, ktoré majú poruchu správania prvotne zapríčinenú nevhodnými výchovnými vplyvmi ( na báze emocionálnej a sociálnej deprivácie, prežitých traum a pod.)
 • deti so špecifickými vývinovými poruchami učenia - ( dyslexia, dysgrafia, dyortografia, dyskalkulia, dyspraxia a pod.)
 • deti s ťažkosťami v oblasti . komunikačných schopností a reči, hrubej a jemnej motoriky, v sociálnom začlenení sa do kolektívu, v porzumení a chápaní
 • komplexnú psychologickú a pedagogickú diagnostiku
 • výchovno - vzdelávaciu starostlivosť
 • logopedickú diagnostiku a korekciu
 • individuálnu a skupinovú psychoterapiu
 • psychodiagnostické a poradenské služby na pomoc rodine a škole
 • tímovo ( psychológ, učiteľ a vychovávteľ) vypracúvame individuálne výchovno - vzdelávacie a stimulačné programy pre deti

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk