1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Lučenec

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Lučenec

Zvolenská cesta 2396/39, Lučenec 984 01

047/43 33 610

szslucenec@lucenecszs.sk

www.lucenecszs.sk

Za dobu svojej existencie sa v škole veľa zmenilo po stránke kvantitatívnej aj po stránke kvalitatívnej. Niekoľkokrát sa škola sťahovala. Nikdy však do novej účelovej budovy. V súčasnej dobe sa škola nachádza v troch budovách, v ktorých sa poskytuje výchova a vzdelávanie v priemere 160 žiakom a 10 žiakov praktickej školy.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v ŠZŠ v Lučenci je: Individualizovať výchovu a vzdelávanie žiakov s ohľadom na individuálne potreby každého mentálne postihnutého žiaka a žiaka s kombinovaným postihnutím. Pružne prispôsobovať ponuky vzdelávania školy potrebám žiakov a požiadavkám rodičov(zákonných zástupcov) a tiež požiadavkám doby.

Zriaďovateľom školy je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy v Lučenci sa nachádza na Zvolenskej ceste 59. V tejto budove je umiestnených sedem tried. Žiakom sú k dispozícii špeciálne učebne, počítačová učebňa, dielňa, cvičebňa, dvor aj školská záhrada. V budove je zabezpečené pripojenie na internet cez WIFI do všetkých tried a jedna učebňa je na internet sieťovo pripojená. V troch triedach sú inštalované interaktívne tabule v ostatných triedach sa využíva mobilné interaktívne zariadenie. V škole sa snažíme zabezpečovať zdravé životné prostredie a učiť žiakov zdravému životnému štýlu. Vo všetkých triedach je nové zariadenie, inštalované sú bezprašné tabule. Celá budova je vymaľovaná. Žiakom je podávaná teplá strava v školskej výdajni jedál. Druhá budova sa nachádza na Erenburgovej ulici 10. Súčasťou budovy je školský dvor. Žiaci využívajú učebne, školskú záhradu a školskú výdajňu jedál na Zvolenskej ceste. Tretia budova sa nachádza na Dukelských hrdinov 2, kde sú v prenajatých priestoroch strednej odbornej školy technickej umiestnené triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím , triedy pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami, dva školské kluby a trieda praktickej školy. Priestory sú bezbariérové. K dispozícii je učebňa IKT, kuchynka, malá cvičebňa. Žiakom je poskytovaná strava v jedálni strednej školy. Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím škola podľa § 94 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutí ISCED 1. Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na

  • a) Učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
  • b) Učebný plán pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia - variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
  • c) Učebný plán pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia - variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B. Žiak, ktorý ukončí povinnú školskú dochádzku v našej škole získa primárne vzdelanie a môže ďalej pokračovať vo vzdelávaní v odbornom učilišti, alebo v praktickej škole.
  • d) Učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.

Výchovno – vzdelávací proces v Praktickej škole prebiehal podľa ŠkVP pre praktickú školu ISCED 2C. Praktická škola nemá učebné odbory, škola si za svoje zameranie zvolila predmet domáce práce a údržba domácnosti.

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Erenburgova ulica č.10
98401 Lučenec
Tel: 047/43 25 274
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Elokované pracovisko ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Dukelských hrdinov č.2
98401 Lučenec
Mobil: 0948 598 589
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Praktická škola ako súčasť Špeciálnej základnej školy Lučenec:
Zvolenská cesta 2396/39
98401 Lučenec
Tel: 047/43 33 610
E-mail: szslucenec@lucenecszs.sk

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk