1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici

Novozámocká 11, Banská Štiavnica 969 01

+421 45 692 26 25

skola@szsbs.sk

szsbs.edupage.org

Špeciálna základná škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom školy je Okresný úrad v Banskej Bystrici. Predmetom činnosti školy je zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – mentálnym postihnutím.

Poskytuje vzdelávanie:

 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante A - výchovno-vzdelávací proces je zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím ľahkého stupňa, na poskytovanie vedomostí, zručností a návykov potrebných k uplatneniu v praktickom živote
 • pripravuje žiakov na  vzdelávanie v odborných učilištiach, kde sa pripravia na  výkon povolania, ktoré si vybrali
 • deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo variante B - cieľom výchovno- vzdelávacieho procesu je rozvíjať psychické a fyzické schopnosti žiakov so stredným mentálnym postihnutím a vybaviť ich takými vedomosťami, zručnosťami a návykmi, ktoré im umožňujú, aby sa v najväčšej možnej miere mohli zapojiť do reálneho života
 • pripravuje žiakov na vzdelávanie v praktickej škole, kde sa učia jednoduchým pracovným činnostiam
 • deťom s viacnásobným a ťažkým mentálnym postihnutím  poskytuje možnosť vzdelávania  podľa individuálnych vzdelávacích programov, vypracovaných s ohľadom na ich možnosti
 • v prispôsobených podmienkach a za odborného vedenia si osvojujú niektoré elementárne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia získať určitú formu sebestačnosti, nájsť vhodnú formu komunikácie s ich okolím a napomáhať rozvoju motoriky

 Zabezpečuje mimoškolskú činnosť a záujmovú činnosť:

Školský klub detí

 • Zabezpečuje kvalitnú mimoškolskú a záujmovú činnosť. Pri zabezpečovaní výchovnej činnosti:
 • uplatňujeme tvorivo- humanististické vyučovanie, kde v centre pozornosti je žiak, jeho potreby a záujmy
 • posilňujeme priateľské vzťahy medzi rovesníkmi, rozvíjame prosociálne správanie s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí, potrieb a záujmov

Záujmové útvary

 • zaujímavou a kvalitnou úrovňou záujmových útvarov motivujeme žiakov k spokojnému prežívaniu a napĺňaniu osobných potrieb a záujmov („Počítačový krúžok“ a  „Keramika“)

Možnosti pokračovania vo vzdelávaní po ukončení školy:

Žiaci po absolvovaní 9. ročníka majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní na odbornom učilišti v niektorom z odborov:

 • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne
 • Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky
 • Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo (kvetinár, zeleninár, sadovník)
 • Opatrovateľská starostlivosť so zameraním na zdravotnícke a sociálne zariadenia.
 • Stavebná výroba so zameraním na murárske práce
 • Obchodná prevádzka so zameraním na práce pri príprave jedál
 • Obchodná prevádzka so zameraním na prípravu, skladovanie a predaj tovaru
 • Spracúvanie dreva so zameraním na výrobu úžitkových a umeleckých predmetov

Tieto odbory je možné študovať na: 

 • OU (odborné učilište) V. Gaňu Banská Bystrica - www.oumosbb.sk 
 • OU Lučenec www.ouhallc.edu.sk 
 • OUI Nová Baňa www.hrabiny.edu.sk
 • OUI Tornaľa www.mestotornala.sk
 •  OU Valaská www.ouvalaska.edu.sk

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk