1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Spojená škola Mudroňova v Nitre

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Spojená škola Mudroňova v Nitre

Mudroňova 1, Nitra 949 01

037 65 25 642

ssmudronovanr@gmail.com

ssmudronova.edupage.org

Sme školou, ktorá je otvorená pre každého, kto potrebuje pomoc. Našu školu navštevujú nielen žiaci z Nitry, ale aj z celého nitrianskeho regiónu. Riadime sa zásadami Deklaráciou práv dieťaťa, ktorú prijalo OSN (1959). Hneď pri vstupe deti a žiakov vítajú slová čerpajúce z tejto deklarácie „ Každé dieťa má právo na lásku a vzdelanie“. Každý, kto prekročí prah našej školy, musí hneď od začiatku vedieť, čo môže od našej školy očakávať. Získať si dôverurodičov a ich detí, je pre nás veľmi dôležité . Odbornosť – je ďalšou hodnotou, ktorou naša škola disponuje – pracuje v nej skúsený, odborne spôsobilý, ale hlavne empatický kolektív ľudí. Dlhoročné skúsenosti sú prirodzenou doménou, ktorú od nás už automaticky mnohí, najmä rodičia očakávajú. Hodnota príjemnej atmosféry až rodinného prostredia sú tiež pre nás samozrejmosťou tak smerom k žiakom a ich rodičom, tak i v interakcii ku všetkým, ktorí na škole pracujú.

Vízia  školy a školského zariadenia 

Chceme byť  „ Modernou školou tretieho tisícročia s ľudským prístupom“ . 

Edukačný proces orientovať humanisticky /tvorivo-humanistická koncepcia vyučovania/. Dosiahnuť maximálne možný stupeň vzdelanosti a vychovanosti žiakov so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií, potrebných pre uplatnenie sa v spoločnosti, v pracovnom procese a v živote. Byť školou priateľskou k deťom. Byť zdravou školou.

Škola

Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra je škola s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je  OÚ Nitra. Bola založená v roku 1947. Patrí na Slovensku medzi päť najstarších škôl svojho druhu.                 

Sme  plno organizovaná škola s organizačnými zložkami :

 • Špeciálna základná škola s materskou školou
 • Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím.

Súčasťou školy sú:

 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
 • Školský klub detí
 • Elokované pracovisko : Kollárova 4, Nitra
 • Výdajná školská jedáleň

Poslanie  školy a školského zariadenia 

Poskytuje výchovu a vzdelávanie: 

 • žiakom s ľahkým  mentálnym postihnutím – A-variant ,
 • žiakom s viacnásobným postihnutím – telesne a mentálne
 • žiakom postihnutým autizmom  a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, a to pre predškolský a školský vek.

Edukačný proces sa uskutočňuje podľa: 

ŠZŠ Mudroňova ul

 • Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – A variant – primárne vzdelávanie
  ŠZŠ s MŠ Kollárova ul.
 • Vzdelávacieho programu  pre žiakov postihnutým autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.
 • Vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím- primárne vzdelávanie
 • Vzdelávacieho programu  pre deti so zdravotným znevýhodnením – predprimárne vzdelávanie.

Súčasťou školy je  

Školský klub detí pri Spojenej škole, Mudroňova 1, Nitra. ŠKD zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

 entrum špeciálno-pedagogického poradenstva poskytuje služby už od roku 1998 ako jedno z prvých špeciálno-pedagogických centier na Slovensku. Poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť deťom so zdravotným znevýhodnením od predškolského veku až po dospelosť, odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť pre rodičov, učiteľov a pod.

 Ako druhí na Slovensku sme otvorili škôlku pre deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. 

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk