1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

V našej škole sa vzdelávajú mentálne postihnutí žiaci, žiaci s kombinovaným postihnutím, a žiaci s autizmom, ktorí sú na základe psychologického a špeciálno-pedagogického testovania rozdelení do troch variantov:

A variant – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
B variant – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia
C variant – žiaci s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
trieda pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s MP


Úlohou školy je poskytnúť žiakom s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa optimálne podmienky na vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ktoré  im nemôže zabezpečiť základná škola. 

Výučba prebieha podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy od 1.- 9. ročník v A variante, vo variantoch B a C od 1. – 10. ročník. Nižší počet žiakov v triedach umožňuje  špeciálnym pedagógom venovať sa žiakom individuálne (maximálny počet žiakov v A var.  1. roč. je 6 žiakov, 2.-5. roč. max.8 žiakov, 6.-9. roč. max. 10 žiakov). Vyučovacie predmety sú skoro totožné s predmetmi v základnej škole, rozsah učiva je však redukovaný. 
Triedy B a C variantu dávajú žiakom priestor rozvíjať ich grafomotorické a sociálne zručnosti, komunikačné schopnosti vzhľadom na druh, stupeň mentálneho postihnutia. Mnohí žiaci sú vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích programov, individuálny prístup k nim  je nevyhnutný. Pri ťažších druhoch postihnutia pomáhajú v triede asistenti učiteľa nielen pri vzdelávaní žiaka ale i pri sebaobslužných činnostiach, hygiene.

 Škola zabezpečuje i vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov s poruchou autistického spektra. Zatiaľ máme otvorenú 1 triedu, ale časom budeme počet tried rozširovať. Veková štruktúra žiakov v triede je rozmanitá. Vo vyučovaní striedame formy krátkych intenzívnych intervalov jeden na jedného (žiak - učiteľ), samostatne (žiak podľa inštrukcie) a  skupinovo, s využívaním prvkov štruktúrovaného učenia,  ABA techniky,  logopedického prístupu  s možnosťou aplikovať do výučby odporúčania iných odborníkov, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Pri práci s deťmi kladieme dôraz najmä na vytvorenie si vzťahu s dieťaťom, neustále posúvanie jeho hraníc a komunikáciu s rodičmi. Počas vyučovania využívame telocvičňu, PC učebňu, cvičnú kuchynku, školskú záhradu a sociálne zručnosti podnecujeme kontaktom s deťmi z iných variantov v škole, kedy si žiaci trénujú nácvik rôznych sociálnych situácií a vzájomnú akceptáciu. V triede pracuje asistent učiteľa. 

Škola je bezbariérová, umožňuje žiakom dostať sa do jej všetkých učební. Disponujeme výťahovou stoličkou a šikmou schodiskovou plošinou. Žiaci aj učitelia využívajú na vzdelávanie a prácu s deťmi rôzne učebne ako krajčírska dielňa, drevo-kovo dielňa, cvičná kuchynka, telocvičňa, počítačová učebňa, interaktívne tabule a dataprojektory. Na dvore je školská záhrada a altánok, ktoré žiaci využívajú na vzdelávanie aj relaxačné činnosti. 

Postupným zabezpečovaním logopedických odborníkov na škole, sa snažíme diagnostikovať rečové poruchy. Vyučujúci aplikujú metodologické, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby mohli tieto rečové poruchy v každodenných a prirodzených podmienkach dieťaťa  odstraňovať alebo im predchádzať.
Škola zabezpečuje aj vzdelávanie žiakov v triede pri nemocnici. Ide o vzdelávanie žiakov v nemocničnom ošetrení. 
Špeciálno-pedagogické pôsobenie rešpektuje spoluprácu s rodičmi detí, s vychovávateľmi a psychológom. V popoludňajších hodinách je zabezpečovaná mimoškolská činnosť v školskom klube a v záujmových útvaroch. Žiaci sa môžu stravovať  v školskej jedálni.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

  • 28.03.2023 00:04

    Uzasna skola reflektujuca na potreby deti so zdravotnym znevyhodnenim, iduca s dobou a snahou vytvorit detom priestor na ich rozvoj po vsetkych strankach.

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk