1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne
Špeciálna základná škola Šurany

ŠPECIÁLNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špeciálna základná škola Šurany

Jesenského 13, Šurany 942 01

+421 035 650 3459

spec.zs.surany@gmail.com

szssurany.edupage.org

Prijatie dieťaťa do ŠZŠ je možné na základe psychologického vyšetrenia  a  na  odporučenie  psychologickej  alebo  špeciálno  -pedagogickej poradne. Návrh na umiestnenie dieťaťa do ŠZŠ môže podať  zákonný zástupca dieťaťa, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa, zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo špeciálno-pedagogická poradňa.

Výchova a vzdelávanie na našej škole sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami podľa špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb žiakov poskytuje škola.

 Výchovu a vzdelávanie žiakov našej školy prispôsobujeme ich špeciálnym výchovno – vzdelávacím potrebám a diferencujeme  podľa stupňa mentálneho postihnutia vo:

 • variante A – pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia;
 • variante B – pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia;
 • variante C – pre žiakov s ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia.

Naša škola poskytuje:

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu a výchove pre všetkých žiakov;
 • bezplatné vzdelávanie, zapožičiavanie učebníc;
 • vzdelanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom  č.245/2008;
 • individuálny prístup rešpektujúci schopnosti, možnosti a zdravotný stav žiakov;
 • úctu k vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti žiakov;
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí;
 • organizáciu výchovy a vzdelávania v súlade so zásadami psychohygieny;
 • slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so záujmami žiakov v rozsahu ustanovenom ŠKVP;
 • individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom č. 245/2008 podľa § 24;
 • výchovu a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú potrebám žiakov.

Poznáte toto zariadenie? Napíšte prosím referenciu.

Prihlásiť sa Registrovať

Pridať zariadenie

Ak ste v zozname nenašli zariadenie, ktoré poznáte, pridajte ho prosím, my sa ho pokúsime v dohľadnej dobe spracovať.

Poslať zariadenie

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk