http://www.vudpap.sk/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Adresa: Cyprichova 42, 831 53 Bratislava

Telefón: (+421 2) 4342 0973

Email: [email protected]

Zameranie: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú.

Kľúčové oblasti výskumu

 • Psychický vývin detí bežnej populácie
 • Špecifiká psychického vývinu detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne znevýhodnených)
 • Sociálny vývin detí a mládeže


Praktické činnosti

 • Detské centrum pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj poradenské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú.
 • Odborní pracovníci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poskytujú poradenské služby deťom, ich rodičom a učiteľom pri problémoch detí v oblasti kognitívneho, sociálneho, emocionálneho a školského vývinu a v oblasti profesijnej orientácie.

Informačné a publikačné aktivity

 • Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje dobre vybavenou odbornou knižnicou, ktorá poskytuje svoje služby nielen zamestnancom VÚDPaP, ale aj externým užívateľom – odborníkom príbuzných profesií, pracovníkom univerzít a vysokoškolským študentom. Zostavuje rešerše a bibliografie z oblastí vývinovej, pedagogickej a školskej psychológie, detskej patopsychológie a sociálnej patológie.
 • VÚDPaP vydáva štvrťročník Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologickým časopisom vychádzajúcim v slovenčine. Uverejňuje aj príspevky v českom jazyku. Každá štúdia má anglický súhrn. Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografie a zborníky.

Metodické, školiace a vzdelávacie aktivity

 • VÚDPaP úzko spolupracuje so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie, prostredníctvom Sekcie metodických a vzdelávacích činností zabezpečuje pre ich pracovníkov metodické, školiace a supervízne aktivity.
 • V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psychodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.
 • Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity výberové prednášky, exkurzie, odborné praxe a stáže.
 • Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce s nadanými deťmi, deťmi s poruchami správania a kariérového poradenstva.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .