centrum očko (CŠPP) v banskej bystrici

Adresa: Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica

Telefón: 048/423 0908

Email: [email protected]

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Svoju pozornosť venujeme nielen klientom, ktorí potrebujú našu podporu a pomoc z dôvodu akéhokoľvek zdravotného či duševného znevýhodnenia, ale aj klientom, čiže deťom a žiakom talentovaným či nadaným.

Poskytujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník, pleoptické sestry a pod.) v oblasti psychológie, logopédie a špeciálnej pedagogiky prednostne deťom od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov.

V rámci prevencie vyhľadávame deti s ťažkosťami vo vývine, u ktorých je potrebná včasná intervencia. Kladieme dôraz na kvalitnú intervenciu najmä individuálnou ale aj skupinovou formou. Pracujeme ako tím odborníkov (špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, sociálny pracovník, ….). Súčasťou nášho tímu je aj rodič, ktorý kooperuje na kvalitnej diagnostike a efektívnej terapii s dieťaťom, ktorej má možnosť byť prítomný.

SLUŽBY KTORÉ POSKYTUJEME

Psychologické poradenstvo a diagnostiku intelektu, školskej zrelosti, diagnostiku problémov s učením a pozornosťou, problémového správania sa a celého spektra osobnostných, emocionálnych, psychosomatických problémov detí a dospievajúcich a diskusie na rôzne témy.

Špeciálno-pedagogickú diagnostiku a korekciu pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia, s čiastočným oslabením výkonu, vypracovanie stimulačných programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, konzultácie a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom, predškolským zariadeniam, základným školám, poskytovanie špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k individuálnemu začleneniu žiaka v základnej škole.

Logopedickú diagnostiku, terapiu, skríning, prevenciu pre všetky druhy a stupne narušenej komunikačnej schopnosti individuálne alebo formou skupinových tréningov, skríning detí s poruchami reči, vyhľadávanie detí so sklonmi k poruche čítania medzi predškolákmi a žiakmi prvých ročníkov ZŠ za účelom rýchleho zahájenia potrebnej terapie. Vyšetrenie reči a jazykových schopností potrebných pre čítanie u prvákov a predškolákov. Vyšetrenie výslovnosti, porozumenia reči, gramatického citu,.... u Vašich detí „PREDÍĎME ŤAŽKOSTIAM V UČENÍ“.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .