http://www.cspppoprad.sk

CŠPP pri Špeciálnej škole v Poprade

Adresa: Partizánska 2, 058 01 Poprad

Telefón: 0911 467 611

Email: [email protected]

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Poprade je zriadené pri Špeciálnej základnej škole na Partizánskej ulici v Poprade. Vzniklo v roku 2001 pod názvom špeciálnopedagogická poradňa. Od roku 2008 pracuje pod názvom Centrum špeciálnopedagogickej starostlivosti. CŠPP Poprad zameriava poskytuje svoje komplexné služby  predovšetkým deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným postihnutím. Svoje špeciálnopedagogické, psychologické, rehabilitačné a ďalšie služby poskytuje deťom so všetkými druhmi  postihnutia:  deťom  s mentálnym, s telesným, so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím, deťom so špecifickými poruchami učenia, klientom s autizmom a inými pervazívnymi  poruchami.

Klientom poskytujeme komplexnú starostlivosť – od vyhľadania dieťaťa so špeciálnymi potrebami, cez špeciálnopedagogickú a psychologickú diagnostiku, vypracovanie individuálneho plánu klienta, jeho realizáciu, pravidelné reedukácie, prácu s rodinou klienta, pomoc pri zaškolení klienta, pomoc pri individuálnej integrácii klienta v bežných materských, základných, stredných školách,  metodickú pomoc pedagógom a iným osobám. Pomoc klientom poskytujeme pomoc aj v domácom prostredí – terénny špeciálny pedagóg dochádza ku klientom aj domov.

Komplexnosť služieb spočíva tiež v personálnom obsadení CŠPP:  v poradni pracuje psychológ, logopéd, fyzioterapeuti, psychopédi, etopéd, surdopéd, somatopéd, špeciálny pedagóg špecializujúci sa na raný vek a na autizmus, výchovné poradenstvo.

Spádovou oblasťou CŠPP v Poprade  je okres Poprad, naše služby  vyhľadávajú klienti aj zo vzdialenejších okresov – Kežmarok, Rožňava, Vranov n/ Topľou, Prešov, Medzilaborce, Rožňava, Stará Ľubovňa.

Pri vzdelávaní a výchove žiakov využívame špeciálne metódy ako napr. splývavé čítanie, mnemotechnická metóda,  biofeedback, arteterapia, muzikoterapia,  ergoterapia, biblioterapia, bazálna stimulácia, snoezelen, metóda montessori,  využívanie moderných kompenzačných pomôcok, využívanie najnovších informačných technológií.

Veríme v prísne individuálny prístup ku každému dieťaťu a jeho rodine. Rešpektujeme ciele každej rodiny. Každý klientovi vypracujeme  vlastný individuálny plán, rešpektujúci jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .