CŠPP v Partizánskom

Adresa: Veľká okružná 1107/ 15 958 01 Partizánske

Telefón: 0911 954 391

Email: [email protected]

Zameranie: Cieľová skupina klientov: mentálne postihnutie, sluchové a zrakové postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, pervazívne vývinové poruchy (autizmus), telesné postihnutie, viacnásobné postihnutie.

Ponúkané služby a intervencia: depistáž (vyhľadávanie a zaznamenávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením), Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika, poradenstvo pedagogickým zamestnancom, posudzovanie školskej zrelosti detí so zdravotným znevýhodnením, predškolská príprava pre zdravotne znevýhodnené deti s odloženou školskou dochádzkou, špeciálnopedagogická terapia - terapia s využívaním princípov Aplikovanej behaviorálnej analýzy - terapia s využívaním štrukturalizácie a vizualizácie pre deti a žiakov s detským autizmom - terapia hrou - stimulácia vývinu pre deti od 2- 7 rokov, integrácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnopedagogická starostlivosť o integrované deti v MŠ a žiakov v ZŠ, SŠ korekcia a reedukácia integrovaných žiakov so slabším prospechom v ZŠ.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .