CŠPP pri spojenej škole v Bytči

Adresa: Mičurova 364/1, Bytča

Telefón: +421 41 5533221 

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytujeme psychologické, logopedické, špeciálno-pedagogické, somatopedické, surdopedické a rehabilitačné služby formou ambulantnej starostlivosti.Našu klientelu tvoria deti a mládež so zdravotným znevýhodnením od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Služby poskytujeme tiež zákonným zástupcom týchto detí a žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl. Ak hovoríme o zdravotnom znevýhodnení, je potrebné uviesť, že sa jedná o deti a žiakov s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých a s viacnásobným postihnutím.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .