CŠPP pri ZŠ v Myjave

Adresa:  Továrenská 63/1, 907 01  Myjava

Telefón: 034/6212895

Email: [email protected]

Zameranie: Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný  od normy. Našimi klientmi sú prioritne deti a žiaci vzdelávaní v materských školách , základných školách, v špeciálnej základnej škole  v detských domovoch, z  Praktickej školy a klienti Denného Stacionára Úsvit Myjava. Ponúkame komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú diagnostiku, psychologické intervencie, špeciálnopedagogické intervencie, konzultácie s rodičmi, pedagógmi, školskými psychológmi. Ako novinku ponúkame pre klientov a ich rodinných príslušníkov KBT- kognitívno-behaviorálnu terapiu.

Sú to klienti s : 

  •  a)  s mentálnym postihnutím
  •  b) s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
  •  c) so sluchovým postihnutím
  •  d) so zrakovým postihnutím
  •  e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
  •      poruchami (PAS)
  •  f) s viacnásobným postihnutím
  •  g) s poruchami správania
  •  h) s vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dyskalkúlia )
  • ch) s  telesným postihnutím 

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .