https://szsivt.edupage.org

CŠPP pri SŠ vo Vranove nad Topľou

Adresa: Spojená škola internátna Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 140

Telefón: +421 57 4421627

Email: [email protected]

Zameranie:  Pre deti od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie deti vrátane: žiaci s mentálnym postihnutím, deti a žiaci s viacnásobným postihnutím, deti a žiaci so sluchovým postihnutím, deti a žiaci s poruchami učenia, deti a žiaci s narušenou komunikačnom schopnosťou.

Prioritné činnosti zariadenia: depistáž, konzultácia s detskými lekármi a odbornými lekármi: neurológ, psychiater, očný lekár, ORL lekár, poradenská činnosť rodičom, zákonným zástupcom, školám a školským zariadeniam, stimulačné programy pre deti so sluchovým postihnutím, stimulačné programy pre deti s poruchami učenia, stimulačné programy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, stimulačné programy pre deti a žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím a viacnásobným postihnutím, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov, komplexná špeciálno-pedagogická starostlivosť, komplexná psychologická starostlivosť, komplexná starostlivosť o žiakov s problémovým správaním a pervazívnymi vývinovými poruchami

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .