CŠPP pri SŠ v Michalovciach

Adresa: Školská 10, 071 01 Michalovce

Telefón: 056/6421591

Email: [email protected]

Zameranie: Cieľom CŠPP je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti detí so zdravotným postihnutím v záujme ich spoločenského a pracovného uplatnenia. CŠPP poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu spolupracuje so zákonnými zástupcami detí a ďalšími fyzickými osobami, ktoré sa na ich výchove a vzdelávaní podieľajú. Vyhľadáva a vedie evidenciu deti so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami, poskytuje ambulantnú poradenskú činnosť pre deti v rodine, v škole alebo v školskom zariadení vrátane poskytovania odbornej pomoci deťom a pedagogickým zamestnancom.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .