CŠPP pri SŠ v lučenCi

Adresa: Karola Supa 48, Lučenec

Telefón: 0911 941 273

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytujeme depistáž a prevenciu, komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú diagnostiku, komplexnú špeciálno-pedagogickú, logopedickú a psychologickú rehabilitáciu, včasnú stimuláciu postihnutých detí, individuálnu špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť, stimulačné programy pre deti raného a predškolského veku: podľa Laheyovej modelu, metóda podľa Guberina, rytmika rúk a prstov podľa V. A. Gladica, Auditívno-verbálna metóda podľa W. Estabrooksa, rozvíjanie fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina; Škola Pozornosti od Achutinovej – Pylajevovej, prvky Montessori metódy a iné, predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách, HRV biofeddback; kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu; autogénny tréning, progresívnu svalovú relaxáciu podľa Jacobsona; špeciálno-pedagogické, psychologické a sociálno-právne poradenstvo; spoluprácu pri tvorbe a overovaní nových špeciálno-pedagogických metód, postupov a programov; prednášky, semináre a krátkodobé pobyty pre rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov; osvetovú činnosť.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .