cŠpp jamník v žiline, Liptovskom mikuláši a  Liptovskom hrádku pre NKS

Adresa: Moyzesova 911/25, Žilina 010 01
Štúrova 1949/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
ZŠ Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok
ZŠ J. D. Matejovie 539, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: 0944 268 065 

Email: [email protected]

Poskytujeme odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením – prevažne s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj vývinovými poruchami učenia, sluchovým postihnutím a mentálnym postihnutím od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, a to v plnom rozsahu.

Najväčšie zastúpenie majú v našom centre deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorým poskytujeme komplexnú logopedickú intervenciu s dôrazom na raný a predškolský vek najmä v týchto oblastiach: ťažkosti s výslovnosťou, zajakavosť, brblavosť, narušený vývin reči, špecificky narušený vývin reči, palatolália, mutizmus. Intenzívne pracujeme aj so žiakmi s vývinovými poruchami.

Ďalej poskytujeme služby zákonným zástupcom, školám, školským zariadeniam a ostatným inštitúciám a odborníkom.

K primárnym činnostiam nášho centra patrí: depistážna činnosť, komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika, prognostika a následná starostlivosť vo forme špeciálno-pedagogických a psychologických intervencií a terapií, rané poradenstvo pre rodičov detí, posudzovanie školskej zrelosti predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou, vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhodných pre výchovu a vzdelávanie našich klientov, odbornú metodickú pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov, komplexnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť o integrovaných žiakov v bežných školách, ďalej poradenstvo týmto školám a ich pedagógom poradenský servis, pre rodičov organizujeme metodické a vzdelávacie podujatia ako sú prednášky, semináre, kurzy, workshopy, metodické združenia pre spolupracujúcich odborníkov, učiteľov a rodičov klientov, vytvárame priestor pre vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov.

Naším prvoradým cieľom je vysoko kvalitne a odborne pomáhať deťom so zdravotným postihnutím a ich rodinám, pričom nezabúdame na individuálny a najmä ľudský rozmer našej práce. Psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie a vôbec odborné činnosti  v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku sú poskytované zdarma.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .