Inštitút detskej reči

Adresa: Železničiarska 13  (3. poschodie), Bratislava 811 04

Telefón: 0903 436 795 

E-mail: [email protected]

Zameranie: Filozofia centra sa zakladá na  princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. Zariadenie prináša často ako prvé nové metodiky a prístupy v rámci logopedickej intervencie do praxe a zároveň používa najnovšie diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie. Špecialisti poskytujú starostlivosť najmä:

 • deťom ohrozeným z hľadiska oneskoreného, narušeného vývinu reči;
 • deťom s neplynulosťou, zajakavosťou alebo brblavosťou, dospievajúcim aj dospelým balbutikom;
 • deťom s nesprávnou alebo chybnou výslovnosťou, fonologickými ťažkosťami;
 • deťom ohrozeným vznikom špecifických porúch učenia a diagnostikovanými špecifickými poruchami učenia;
 • príprave detí na vstup do školy;
 • rodičom pri nácviku ich komunikačných zručností;
 • deťom/rodičom prežívajúcim úzkosť, riešiacich konkrétne pomenované problémy;
 • deťom v diagnostikovaní a rozvíjaní ich kognitívnych schopností;
 • pedagógom - poradenstvo pre prácu s našimi klientmi v škole a  školských zariadeniach;
 • iným odborníkom, logopédom - zapájaním sa do profesionálnej diskusie, osvety, publikovaním výsledkov výskumov.

Služby:

 • prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie
 • behaviorálny terapeutický prístup Lidcombe v oblasti zajakavosti
 • Laheyovej model v oblasti ranej intervencie pri narušenom vývine reči
 • prístup "Floor time"  v oblasti vývinových pervazívnych porúch
 • stratégie učenia pre deti v školskom veku
 • metóda dynamického interaktívneho čítania
 • metóda Story telling-story acting.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .