ambulancia pre poruchy psychomotorického vývoja - Anastázia Kormanová

Adresa: Limbová 1, 83340 Bratislava, Kramáre, DFNsP , dvere: C-303

Telefón: 02/ 5937 1728, 0905 534 727

Email: [email protected]

Zameranie: Diagnostika a terapia psychomotorického vývinu deti - klinická logopédia v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave. „Všetky deti majú potrebu komunikovať. Vývin komunikačných zručností je dynamický proces, ktorý ovplyvňujú nielen vnútorné faktory dieťaťa, ale aj interakcia dieťaťa s okolím. Rané komunikačno–rečové a jazykové zručnosti každé dieťa nadobúda a používa primárne počas sociálnych interakcií. Preto najoptimálnejšia raná logopedická intervencia je poskytovaná v prirodzenom prostredí, v reálnych skúsenostiach cestou podporovanej úspešnej komunikácii dieťaťa s okolím. Ak sa malé dieťa učí najviac vďaka obľúbeným činnostiam, ktoré sú pre neho prirodzené, poskytnime rodičom informácie, ktoré im pomôžu podporiť ich vlastné schopnosti, pomôžme rozvíjať ich nezávislosť a kompetencie prostredníctvom využitia efektívnych komunikačných stratégií počas denných rutín, v reálnych a skutočných situáciách, vďaka ktorým oni a ich dieťa získavajú skúsenosti, ktoré podporia ich úspešnú komunikáciu. Spoločné ciele logopéda a rodiny sú zahrnuté v technikách ranej intervencie, ktoré sú vývinovo podporujúce, zahŕňajúce experimentáciu s predmetmi, vlastné skúsenosti, veku primeranú participáciu, kognitívnu úroveň, štýl učenia, silné stránky, záľuby ale aj záujmy a priority rodiny a dieťaťa. Funkčná komunikácia dieťaťa počas prirodzených denných aktivít a rutín prináša radosť z komunikácie nielen dieťaťu, ale aj jeho okoliu a je bránou k vnímavosti rodiny k potrebám dieťaťa, jeho silným stránkam, k jeho zážitkom a jeho prežívaniu.“

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .