DSS Slniečko - arteterapia, Canisterapia a hipoterapia 

Adresa: Čapajevova ul. 27, 08001 Prešov

Telefón: 0904 / 802 730

Email: [email protected]

Zameranie: Slniečko - domov sociálnych služieb pre deti je zriadený ako sociálne zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb deťom s telesným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, pre deti trpiace duševnými a zmyslovými poruchami, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej službe v znení neskorších predpisov.

Zariadenie zabezpečuje celodennú nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie a zaopatrenie. Zároveň poskytuje aj ďalšiu starostlivosť, ktorou je výchova, poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť a rehabilitačná činnosť. Spolupracuje s rodinou v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami klientov. Cieľom činnosti zariadenia je riešenie sociálnej núdze a vytvorenie optimálnych podmienok pre ich integráciu do spoločnosti.

Svojou prevádzkou dopĺňa rodinnú výchovu o ďalšiu starostlivosť zameranú na všestranný vývin osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický, intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami, no v neposlednom rade rešpektujúc zdravotný stav jednotlivých klientov i v súlade so zdravotným stavom jednotlivých osobností.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .