Špeciálna škola so škôlkou pre sluchovo postihnuté deti 

Adresa: Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Telefón: 02 / 62 801 205 

E-mail: [email protected]

Zameranie: Škola poskytuje vzdelanie deťom a žiakom so sluchovým postihnutím, žiakom s vývinovými poruchami učenia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných školách. Špecifikami školy sú zameranie na orálnu metódu, posilnenie logopedickej starostlivosti, prvky Montessori pedagogiky, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .