Škola so škôlkou pre hluchoslepé deti 

Adresa: Červenica 114 Tuhrina, 082 07

Telefón: +421/51/77 90 215

Email: [email protected]

Zameranie: Cieľom výchovy a vzdelávania hluchoslepých detí je ich socializácia v podmienkach reálneho života s najvyššou možnou mierou adaptácie s ohľadom na druh, typ a stupeň postihnutia. Snahou pri vzdelávaní v prispôsobených podmienkach a za odborného špeciálnopedagogického vedenia je, aby si žiaci osvojovali elementárne vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré im umožnia získať určitú mieru sebestačnosti. Každá osvojená zručnosť sa prejaví v zlepšení kvality života týchto žiakov a ich najbližšieho okolia. Rozvoj psychiky je úzko spojený s rozvíjaním telesných funkcií, hlavne motoriky, čo si vyžaduje aj intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .