1
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

300€ 100€ 50€ 20€
Vlastná suma - jednorazový dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte jednorazovo
Podporte nás a darujte úsmev druhým

Váš pravidelný finančný dar nám pomôže stabilizovať a rozšíriť našu pomoc pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme :)

100€ 55€ 15€ 5€
Vlastná suma - pravidelný dar
Meno, priezvisko a email
Spôsob platby

Zvýraznené políčka sú povinné.
Darujte pravidelne

Monozómia 18p je vzácna chromozomálna porucha, pri ktorej sa deletuje celé rameno alebo časť krátkeho ramena (p) chromozómu 18 (monozomické). Porucha je typicky charakterizovaná nízkym vzrastom, rôznym stupňom mentálnej retardácie, oneskorením reči, malformáciami lebky a tvárovej (kraniofaciálnej) oblasti a/alebo ďalšími fyzickými abnormalitami. Súvisiace kraniofaciálne defekty sa môžu prípad od prípadu veľmi líšiť v rozsahu a závažnosti. K takýmto črtám však bežne patrí neobvykle malá hlava (mikrocefália); široký, plochý nos; ústa v tvare „kapra“; veľké, vyčnievajúce uši; široko rozmiestnené oči (očný hypertelorizmus); a/alebo iné abnormality. Zriedkavo (t.j. asi v 10 percentách prípadov) môže byť monozómia 18p spojená s holoprosencefáliou, stavom, pri ktorom sa predný mozog (prosencephalon) počas embryonálneho vývoja správne nerozdeľuje. Holoprosencefália môže mať za následok rôzny stupeň mentálnej retardácie, ďalšie neurologické nálezy a/alebo extrémne variabilné defekty tváre v strednej línii, ako napríklad prítomnosť jediného centrálneho predného zuba (maxilárny rezák); oči blízko seba (hypotelorizmus); abnormálna drážka v hornom pysku (rázštep pery); neúplné uzavretie strechy úst (rázštep podnebia); a/alebo v závažných prípadoch absencia nosa a/alebo cyklopia. Cyklopia je charakterizovaná fúziou očných dutín (obežných dráh) do jednej dutiny obsahujúcej jedno oko.

U niektorých jedincov s monozómiou 18p môžu byť prítomné ďalšie fyzické abnormality. K takýmto zisteniam obvykle patrí krátky krk s pásom; široký hrudník so široko rozmiestnenými bradavkami; relatívne malé ruky a nohy; a/alebo neobvykle malý penis (mikropenis) a/alebo nezostúpené semenníky (kryptorchizmus) u postihnutých mužov.

Monozómia 18p je zvyčajne spôsobená spontánnymi (de novo) chybami veľmi skoro vo vývoji embrya, ktoré sa objavujú náhodne z neznámych dôvodov (sporadicky).

Diagnostika:

Monozómia 18p je chromozomálna abnormalita, pri ktorej dochádza k delécii (monozómii) celého alebo časti krátkeho ramena (p) chromozómu 18. Chromozómy sa nachádzajú v jadre všetkých telových buniek. Nesú genetické vlastnosti každého jednotlivca. Páry ľudských chromozómov sú očíslované od 1 do 22, s nerovnakým 23. párom chromozómov X a Y pre mužov a dvoma chromozómami X pre ženy. Každý chromozóm má krátke rameno označené ako „p“ a dlhé rameno označené písmenom „q“. Chromozómy sa ďalej delia na pásy, ktoré sú očíslované.

Monozómia 18p sa zvyčajne zdá byť spôsobená spontánnymi (de novo) chybami veľmi skoro v embryonálnom vývoji. V takýchto prípadoch majú rodičia postihnutého dieťaťa zvyčajne normálne chromozómy a relatívne nízke riziko, že budú mať ďalšie dieťa s chromozomálnou abnormalitou.

Boli však hlásené ďalšie prípady, v ktorých sa zdá, že monozómia 18p je dôsledkom „vyváženej translokácie“ u jedného z rodičov. K translokácii dochádza, keď sa oblasti určitých chromozómov odlomia a sú usporiadané, čo má za následok posun genetického materiálu a zmenený súbor chromozómov. Ak je chromozomálne preusporiadanie vyvážené, to znamená, že pozostáva zo zmenenej, ale vyváženej sady chromozómov, je pre nosič obvykle neškodné. Takéto chromozomálne preusporiadanie však môže byť spojené so zvýšeným rizikom abnormálneho chromozomálneho vývoja u potomstva nosiča.

Okrem toho v niektorých zriedkavých prípadoch rodič postihnutého dieťaťa tiež odstránil krátke rameno chromozómu 18 vo všetkých alebo niektorých bunkách. (Prípady, v ktorých má iba určité percento buniek jednotlivca chromozomálnu abnormalitu, zatiaľ čo ostatné bunky majú normálny chromozomálny make-up, sú známe ako „mozaicizmus“.)

Chromozomálna analýza a genetické poradenstvo sa zvyčajne odporúčajú rodičom postihnutého dieťaťa s cieľom pomôcť potvrdiť alebo vylúčiť prítomnosť potenciálneho mozaicizmu alebo vyváženej translokácie u jedného z rodičov.

Chromozóm 18, monozómia 18p, postihuje ženy častejšie ako mužov v pomere približne tri ku dvom. Správy naznačujú, že priemerný rodičovský vek je starší ako priemer u matiek a otcov detí s monozómiou 18p (t. J. Vo veku 32 rokov a 38 rokov v uvedenom poradí). Odkedy bola monosómia 18p pôvodne popísaná v roku 1963, v lekárskej literatúre bolo zaznamenaných viac ako 120 prípadov.

V niektorých prípadoch môže byť chromozóm 18, monozómia 18p diagnostikovaný pred narodením špecializovanými testami, ako je ultrazvuk, amniocentéza a/alebo odber choriového klku (CVS). Odrazené zvukové vlny počas fetálnej ultrasonografie vytvárajú obraz vyvíjajúceho sa plodu, ktorý potenciálne odhaľuje určité nálezy, ktoré naznačujú chromozomálnu poruchu alebo iné vývojové abnormality. Pri amniocentéze sa odoberie a analyzuje vzorka tekutiny, ktorá obklopuje vyvíjajúci sa plod, zatiaľ čo CVS zahŕňa odstránenie vzoriek tkaniva z časti placenty. Chromozomálna analýza vykonaná na týchto vzorkách tekutín alebo tkanív môže odhaliť prítomnosť Monozómie 18p.

Porucha je zvyčajne diagnostikovaná alebo potvrdená po narodení (postnatálne) na základe dôkladného klinického hodnotenia, detekcie charakteristických fyzických nálezov a chromozomálnej analýzy. Môžu sa vykonať aj špecializované testy, ktoré pomôžu odhaliť a/alebo charakterizovať určité abnormality, ktoré môžu byť spojené s poruchou.

Terapia:

Je zameraná na špecifické symptómy, ktoré sú zrejmé u každého jednotlivca. Takáto liečba môže vyžadovať koordinované úsilie tímu odborných lekárov, ako sú pediatri; chirurgovia; lekári, ktorí sa špecializujú na poruchy kostry, svalov, kĺbov a príbuzných tkanív (ortopédi); neurológovia; klinickí logopédi; a/alebo iní zdravotnícki pracovníci.

V niektorých prípadoch môžu lekári odporučiť chirurgickú opravu určitých kraniofaciálnych, kostrových, očných a/alebo iných defektov potenciálne spojených s poruchou. Vykonané konkrétne chirurgické zákroky budú závisieť od závažnosti a umiestnenia anatomických abnormalít, ich súvisiacich symptómov a ďalších faktorov.

Včasná intervencia môže byť dôležitá pri zabezpečení toho, aby postihnuté deti dosiahli svoj potenciál. Medzi špeciálne služby, ktoré môžu byť prospešné, patrí špeciálne vzdelávanie, logopédia, telesná terapia a/alebo iné lekárske, sociálne a/alebo odborné služby. Genetické poradenstvo bude prínosom aj pre postihnutých jednotlivcov a ich rodiny. Iná liečba tejto poruchy je symptomatická a podporná.

 

Prejavy:

 • príznaky sa rôznia u konkrétnych ľudí
 • malý vzrast
 • mentálna retardácia (takmer vždy prítomná)
 • malformácie lebky a tvárovej oblasti (prípadne iné fyzické abnormality)
 • nízka pôrodná hmotnosť, slabý svalový tonus (hypotónia)
 • psychomotorické oneskorenie (rozvoj reči od 7-9 rokov)
 • pouchy správania (ťažkosti s koncentráciou, rýchlo meniace sa nálady)
 • potenciálne zvýšené riziko zubného kazu
 • u približne 10 percent jedincov s monozómiou 18p môže byť prítomná holoprosencefália
 • niekedy rážstep pery a podnebia
 • raritne absencia nosa (arhinia)

Na mape sú vyznačené rodiny so syndrómom - Monozómia 18p

Po registrácii môžete tieto rodiny kontaktovať. Prípadne Vás v budúcnosti môže kontaktovať druhá rodina, s ktorou si môžete vymeniť informácie.

Ak máte tento syndróm, zaregistrujte sa

Daruj úsmev druhým

úsmevnahory.sk