Súkromné CŠPP v Kremnici

Adresa: Dolná 49, 96701 Kremnica

Telefón: 045 6742 630

Email: [email protected]

Zameranie: Poskytujeme nasledovné služby:

  • hodnotenie psychomotorického vývinu, ktoré slúži k zachyteniu vývinových odchýliek a k vypracovaniu individuálneho stimulačného programu v ranom veku 
  • poskytovanie stimulácie raného vývinu a emočnej podpory, príp. psychoterapeutického vedenia rodiny,

V oblasti logopedickej starostlivosti sa zameriavame na:

  •    diagnostiku a terapiu narušenej komunikačnej schopnosti:
  •    deťom s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči,
  •    deťom s chybami výslovnosti
  •    deťom s narušenou plynulosťou reči (zajakavosť)

Pre koho:

pre deti so všetkými druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami postihnutí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie - pre všetky deti zdravotne znevýhodnené: mentálne, s narušenou komunikačnou schopnosťou, telesne, zrakovo, sluchovo, pre deti choré a zdravotne oslabené, pre deti s kombinovanými poruchami, s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia), poruchy pozornosti s perverzívnymi vývinovými porucham

Svoje služby scšpp Kremnica ponúka bezplatne, formou ambulantnej starostlivosti alebo návštev v  prostredí, v ktorom dieťa žije, v škole alebo v rodine, podľa konkrétnych potrieb rodičov.

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:

 .