CŠPP pri ZŠ v Trenčine

Adresa: Ľudovíta Stárka 12, 91105 Trenčín

Telefón: 0948 853 113 

Email: [email protected]

Zameranie: Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika klientov, intervencia a poradenstvo so zameraním na :

- posudzovanie školskej zrelosti
- individuálna logopedická starostlivosť
- včasná stimulácia postihnutých detí
- stimulačné programy pre deti predškolského veku
- predškolská príprava pre deti s odkladom školskej dochádzky
- rehabilitačné masáže klientov
- terapeutická práca s klientmi
- komplexná starostlivosť o integrované deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných, stredných školách, poradenstvo pri voľbe povolania
- poradenstvo v otázkach formovania partnerských vzťahov, výchova k manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
- prednášky, semináre pre rodičov, pedagogických zamestnancov, verejnosť
Sociálne poradenstvo 
Právne poradenstvo 

• HRV Biofeedback
• Bazálna stimulácia
• Metóda fonematického uvedomovania podľa Eľ. Konina
• KUPOZ
• Autogénny tréning
• Rehabilitačné masáže
• Terapeutická práca s deťmi

Boli ste v tomto zariadení? Napíšte odporúčanie (recenziu) i pre ďalších návštevníkov:


 .