KOMPLEXNÚ PRÍRUČKU O POMOCI PRE RODINY SO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM DIEŤAŤOM OTVORÍTE KLIKNUTÍM SEM!

V skratke. Prvé kroky po narodení dieťaťa

 1. ísť na matriku po rodný list dieťaťa
 2. ísť na zdravotnej poisťovne (s kópiou rodného listu)
 3. ísť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po tlačivá na jednorázový príspevok (po dožití 28 dní dieťaťa)
 4. nemocnice chybne uvádzajú, že je potrebné ísť do sociálnej poisťovni (do 45 dní od narodenia dieťaťa) - nie je to potrebné. Matka si však musí dať do poriadku nemocenské, dôchodcovské a materské, ak to za ňu nespraví zamestnávateľ.

ZŤP: POTREBUJETE, ABY VÁM ŠTÁT PRISPEL? ČÍTAJTE NIŽŠIE...

Môžem o podporu požiadať i ja?

 • Každá fyzická osoba (ak máte manžela / manželku / deti - počíta sa ako rodina) má právo požiadať o rôzne formy kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia  (ZŤP preukaz, parkovací preukaz, príspevky na pohonné hmoty, plienky, preplatenie kompenzačných pomôcok a iné...). Základnou podmienkou je miera funkčnej poruchy viac ako 50 percent (to určí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutím po posúdení posudkovým lekárom na základe žiadosti). Ak je občan ťažko zdravotne postihnutý, dostane preukaz ZŤP alebo ZŤP/S (podľa toho, čo má v rozhodnutí). Poskytnutie jednotlivých peňažných príspevkov sa viaže na konkrétny druh zdravotného postihnutia. Ak je občan ťažko zdravotne postihnutý, dostane preukaz ZŤP alebo ZŤP/S (podľa toho, čo má v rozhodnutí). 
 • Poskytnutie jednotlivých peňažných príspevkov sa viaže na konkrétny druh zdravotného postihnutia.

O čo konkrétne môžem požiadať?

 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 2. peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky
 3. peňažný príspevok na opravu pomôcky
 4. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 5. peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla 
 6. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 7. peňažný príspevok na prepravu
 8. peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
 9. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
 10. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
 11. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
 12. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 13. peňažný príspevok na opatrovanie

Rozumiem. Kde však nájdem zoznam pomôcok, ktoré mi môže štát preplatiť?

 • V zbierke zákonov SR alebo aj v tomto priloženom Zozname kompenzačných pomôcok. Tabuľka určuje maximálnu sumu, ktorú štát za danú pomôcku uhradí. Ak sa však pomôcka dá uhradiť cez zdravotnú poisťovňu, musíte na úrade dokladom preukázať, že ste túto možnosť už vyčerpali (Príklad: Vaše dieťa má poškodenie sluchu a po vyšetreniach mu lekár predpíše načúvací prístroj, ktorý uhradí poisťovňa. O dva roky však prístroj dieťa stratí. Rodič môže požiadať o kompenzačnú pomôcku štát. Potrebuje však potvrdenie zo zdravotnej  poisťovne, že mu prvý kus hradila ona). Tieto príspevky na konkrétnu pomôcku sa môžu vydať iba raz za niekoľko rokov. V prípade nutnosti opravy je možné žiadať o príspevok na opravu pomôcky (o tento príspevok požiadajte v rámci žiadosti o kompenzáciu spolu s príspevkom na kúpu pomôcky, pretože ak ho nebudete mať v rozhodnutí, bude to zdĺhavé). Ak bola kompenzačná pomôcka „kazová“, často sa musela opravovať, konzultujte na úrade práce možnosť novej žiadosti o pomôcku. Pri opätovnej žiadosti sa musí preukázať nefunkčnosť alebo neúčelnosť pomôcky pre osobu so ZŤP (ktorá napríklad vyrástla z autosedačky alebo načúvací aparát sa opravoval často a náklady na jeho opravu sú nerentabilné). Všetko presne stanovuje a definuje zákon č. 447 / 2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preplatí mi štát celú sumu?

 • V ojedinelých prípadoch áno, väčšinou sa však jedná o percentuálnu sumu (napr. 80 % ceny pomôcky. Výška príspevku sa odvíja od príjmu fyzickej osoby a osôb, ktoré sú spolu-posudzované a od výšky ceny pomôcky). Cena pomôcky vychádza z vystavenej predfaktúry dodávateľom, ktorá sa pridáva k žiadosti o príspevok.

Koľko žiadostí môžem podať naraz?

 • Počet žiadostí nie je limitovaný (fyzické osoby môžu požiadať aj o niekoľko pomôcok naraz), pracovníci úradov sú povinní vybaviť každú jednu žiadosť. Žiadosť o peňažný príspevok na pomôcku môžete podať deň po vyznačenej právoplatnosti doručeného rozhodnutia, v ktorom je uvedená kompenzácia danou pomôckou. Rozhodnutie je doručované doporučenou poštou. V poučení rozhodnutia (v závere) je uvedená lehota na odvolanie. Môžete počkať na jej uplynutie a žiadosť podať po potvrdení právoplatnosti. Ak chcete proces urýchliť a nemienite sa odvolať, zájdite na úrad práce s doručeným rozhodnutím. Tam sa písomne vzdáte odvolania a nemusíte čakať na plynutie lehoty. Ak rozhodnutie bolo negatívne (nemáte odkázanosť na danú pomôcku), dá sa s odstupom času o rovnakú pomôcku požiadať znova.  Ak máte pochybnosti, že posudkový lekár nejavil dostatočný dôraz pri študovaní lekárskych správ a nálezov, môžete v správe požiadať o preverenie iným posudkovým lekárom (nie však podávať sťažnosť).

Existuje  minimálny vek, od ktorého môžem požiadať o hore uvedené žiadosti?

 • Nie. Schvaľovanie žiadostí je v kompetencii kompetencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý posúdi jednotlivé žiadosti. Ako rodič môžete požiadať o o preukaz ZŤP alebo ZŤP/S a o príspevky na uvedené pomôcky ihneď po prvých vyšetreniach (napríklad genetických, ortopedických, ORL a pod.).

Aký je postup pri podaní žiadosti?

 1. Pracovníčky  úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčajú, aby ste sa najprv prišli poradiť s nimi. Predíde sa tak mnohým nedorozumeniam (napr. nepravdivé alebo nepresné informácie od "známych") a ušetrí sa množstvo času vypĺňaním tlačív, ktoré sa na internete niekedy líšia s tými, ktoré dostanete na úrade.
 2. Zamestnankyne úradu Vám následne poskytnú tlačivá, s ktorými pôjdete na vybrané pracoviská (väčšinou sa jedná o zamestnávateľa, detského lekára atď.).
 3. Po vybavení všetkých potrebných "papierovačiek" podajte žiadosť (žiadosti) o príspevok na pomôcku (alebo viac) doložené potvrdeniami podľa odporúčania zamestnancov úradu. Rozhodnutie by malo prísť do 60 dní odo dňa podania žiadosti.
 4. Ak chcete byť ako zástupca alebo ZŤP osoba účastná/ý/í konania lekárskej posudkovej činnosti za účelom posúdenia zdravotného stavu, musíte napísať žiadosť. Vzor žiadosti o zúčastnení sa konania si otvoríte kliknutím SEM v .doc alebo v .pdf.

Viac informácií hľadajte na Vašom Úrade sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého bydliska alebo na tomto linku. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás.

Tento text verifikovala v roku 2018 Mária Košútová, riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby (sekcia kontroly) MPSVR SR

 .